Vydání loveckého lístku

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Vydání loveckého lístku

Základní informace k životní situaci

Podle § 46 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen zákona o myslivosti), kdo loví zvěř, musí u sebe mít lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o vydání loveckého lístku podle § 47 zákona o myslivosti předkládá ta osoba, jíž má být lovecký lístek vydán.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Lovecký lístek může být vydán pouze tomu kdo prokáže, že:
- je starší 16 let
- má způsobilost k právním úkonům
- složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku, která ji nahrazuje (§47 odst. 3 c, zákona o myslivosti)
- je bezúhonný (§12 odst. 4)
- je pojištěn (§ 48)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

K vyřízení žádosti není bezpodmínečně nutné osobní předání žádosti, je možné zaslání poštou. Osobní účast je nutná až při vyzvednutí loveckého lístku.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V oddělení ochrany přírody a krajiny žádost vyřizuje pan Batůšek, dveře č. 205. Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. Polední přestávka 11.30 – 12.30 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání loveckého lístku se požadují následující podklady:

Pro české občany
- vyplněný formulář žádosti,
- doklad o vykonané zkoušce z myslivosti,
u studentů středních škol potvrzení o studiu – nejdéle na dobu 1 školního roku
u vysokoškoláků – po předložení dokladu o vykonané zkoušce i na dobu neurčitou
- občanský průkaz,
- doklad o zaplacení pojištění pro případ zodpovědnosti za škodu způsobenou lovem zvěře,
- doklad o zaplacení správního poplatku,


Pro cizince 
- vyplněný formulář žádosti,
- doklad o vykonané zkoušce z myslivosti - lze prokázat platným loveckým lístkem nebo jiným
dokladem opravňujícím k lovu v zemi žadatele,
- pas
- doklad o zaplacení pojištění pro případ zodpovědnosti za škodu způsobenou lovem zvěře,
- doklad o zaplacení správního poplatku,
- pokud žadatel žádá o lovecký lístek na dobu kratší než 30 dní, doloží platný lovecký lístek ze země jeho pobytu).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici na stránkách města Otrokovice nebo k vyzvednutí na odboru životního prostředí.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky :

Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

   - na 1 den                                                              Kč       30

   - na 5 dní                                                               Kč       50

   - na 30 dní                                                             Kč       70

   - na 6 měsíců                                                         Kč      100

   - na 12 měsíců                                                       Kč      150

   - na 12 měsíců pro žáky a posluchače

     odborných škol a pro osoby, které zajišťují

     myslivost v rámci svého povolání nebo funkce   Kč       75


Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou              Kč    1 000


Poznámka

Poplatek podle šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.


Cizincům nelze vydat lovecký lístek na dobu neurčitou. Poplatek se hradí přímo v kanceláři č. 205 při vydání loveckého lístku a nebo na pokladnách MěÚ.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lovecký lístek se vyřizuje v co nejkratším možném termínu. Vyzvednutí loveckého lístku proběhne osobním předáním dle ústní dohody.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění ( § 47) a vyhláška č. 244 ze dne 7. června 2002 (§ 19).

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba

Martin Batůšek
e-mail: batusek@muotrokovice.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 09. 2020

Popis byl naposledy aktualizován

22. 04. 2021

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno