Vydání rybářského lístku

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Vydání rybářského lístku

Základní informace k životní situaci

Podle § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (dále jen zákona o rybářství), při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o vydání rybářského lístku podle § 13 odst. 8) zákona o rybářství předkládá ta osoba, jíž má být rybářský lístek vydán.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rybářský lístek se vydává občanům, kteří mají trvalý pobyt ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice a cizincům, kteří se zdržují v tomto obvodu. Jedná se tedy o občany z k.ú. Bělov, Halenkovice, Komárov, Kvítkovice, Napajedla, Oldřichovice, Otrokovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov, Žlutava.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

K vyřízení žádosti není bezpodmínečně nutné osobní předání žádosti, je možné zaslání poštou spolu se všemi náležitostmi žádosti. Osobní účast je nutná až při vyzvednutí rybářského lístku.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V oddělení ochrany přírody a krajiny žádost vyřizuje pan Batůšek, dveře č. 205. Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. Polední přestávka 11.30– 12.30 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rybářského lístku se požadují následující podklady:
- doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dřívější rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo jeho zástupce nebo na rybářskou stráž)
- platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince)
- doklad o zaplacení správního poplatku
- k ověření totožnosti předložit OP
- vyplněný tiskopis žádosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je ke stažení na stránkách města Otrokovice nebo přímo k vyzvednutí na odboru životního prostředí.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky :

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

- 30 dní                                                          Kč      200

- 1 rok                                                            Kč      100

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující                  

      rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci       

      svého povolání nebo funkce                     Kč        50

- 3 roky                                                            Kč      200

- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství       

      nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého           

      povolání nebo funkce                                 Kč      100

- 10 let                                                               Kč      500

- 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující 

  rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství 

  v rámci svého povolání nebo funkce               Kč      250

- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let      Kč    1 000

- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 

  studující rybářství nebo osoby starší 15 let, 

  které zajišťují rybářství v rámci svého 

  povolání nebo funkce                                        Kč   500


Poznámka:

Poplatek podle třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.


Správní poplatek se platí přímo při vyřízení rybářského lístku v kanceláři č. 205, případně na pokladnách městského úřadu Otrokovice.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rybářský lístek se vyřizuje v co nejkratším možném termínu. Vyzvednutí rybářského lístku proběhne osobním předáním dle ústní dohody.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (§ 13) a vyhláška č. 197 ze dne 13. dubna 2004 (§ 10).

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Příslušné informace je možno získat na tel. čísle 577 680 280 pan Batůšek.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba

Martin Batůšek
e-mail: batusek@muotrokovice.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 09. 2020

Popis byl naposledy aktualizován

22. 04. 2021

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno