Poplatek za užívání veřejného prostranství

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Základní informace k životní situaci

Předmět poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství se podle § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění

dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.


Krátké prodejní zastávky vozidel na pozemních komunikacích v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích (v rozsahu několika minut) není možné posuzovat jako umístění prodejního zařízení na veřejném prostranství ve smyslu zákona o místních poplatcích.


Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 obecního zřízení všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. V obecně závazné vyhlášce musí být zpoplatněná veřejná

prostranství konkrétně určena (viz čl. 7 a Příloha č. 1 této obecně závazné vyhlášky).


Poplatníci

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí a poplatníkem tohoto poplatku podle § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích je každá fyzická nebo právnická osoba, která stanoveným zvláštním způsobem dle zákona o místních poplatcích užívá veřejné prostranství určené obecně závaznou vyhláškou, je-li pro daný zvláštní způsob užívání stanovena obecně závaznou vyhláškou sazba poplatku, případně poplatek paušální částkou (viz čl. 8 této obecně závazné vyhlášky).


Zákonná osvobození od poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství se neplatí za užívání

a) pro akce, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely (§ 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích),

b) spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro poplatníky – osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P (§ 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích).


Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů na

1.  průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) má nárok osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

2.  průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má nárok osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.

O průkazu osoby se zdravotním postižením podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce České republiky.


Placení poplatku

Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství vzniká, nejde-li o případ osvobození od poplatku, dnem, kdy započalo zpoplatněné užívání. Poplatková povinnost k poplatku za užívání

veřejného prostranství rovněž vzniká dnem, kdy zanikl důvod pro osvobození od tohoto poplatku, pokud užívání veřejného prostranství dále trvá.

Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství zaniká dnem, kdy zpoplatněné užívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu, který nebrání obecnému užívání daného veřejného prostranství, nebo dnem, kdy vznikl důvod pro osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství.Čl. 7

Zpoplatněná veřejná prostranství a jejich zvláštní užívání

(1) Poplatku za užívání veřejného prostranství podléhají veřejná prostranství na území města uvedená v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.

(2) Zvláštním užíváním veřejného prostranství ve smyslu této obecně závazné vyhlášky není užívání pevně zabudovaných prodejních pultů na městských tržištích, za které se hradí smluvní cena stanovená městem.

(3) Splněním povinností poplatníka poplatku za užívání veřejného prostranství podle této obecně závazné vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti související se zvláštním užíváním veřejných prostranství, které vyplývají z jiných právních předpisů).


PŘÍLOHA Č. 1 K OZV MĚSTA OTROKOVICE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH


Veřejná prostranství podléhající poplatku za užívání veřejného prostranství (k čl. 7 odst. 1)


1. ČÁST MĚSTA: Štěrkoviště, Bahňák a Stará Kolonie

místní komunikace včetně chodníků, zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně na sídlišti Štěrkoviště a v okolí Rekreační oblasti Štěrkoviště (ul. Mánesova (část), Ml.stavbařů, Štěrkoviště, tř. Tomáše Bati

(část), sportovní areál TJ Jiskra)

427/36, 428/2, 429/7, 429/9, 429/11, 429/16, 429/21, 429/90, 429/127,

429/129, 429/130, 429/131, 429/132, 429/133, 429/193, 430/1, 430/7,

430/11, 430/12, 430/54, 430/55, 458/34, 2310/1, 2310/3, 2310/4,

2310/5, 2310/6, 2310/8, 2310/12, 2310/14, 2310/15, 3355/11, 3364/3,

3365/1, 3365/4, 3365/5, 3365/6, 3365/7, 3365/10, 3365/11, 3366/1,

3366/2, 3366/6, 3367/1, 3367/3, 3367/6, 3367/7, 3367/8, 3367/10,

3367/11, 3367/12, 3367/13, 3367/14, 3367/15, 3367/16, 3367/17,

3367/18, 3367/19, 3367/20, 3367/21, 3367/22, 3367/34, 3367/35,

3367/37, 3368/1, 3368/2, 3368/3, 3369/9, 3369/10, 3369/11, 3370,

3372/1, 3372/2, 3372/3, 3372/4, 3372/6, 3372/7, 3372/11, vše

v k.ú. Otrokovice

2. ČÁST MĚSTA: park před Společenským domem v části Bahňák ohraničený ulicemi Erbenova, Tylova a tř. T.Bati a plocha parkového charakteru kolem Společenského domu ohraničená ulicemi Erbenova, Tylova a Mánesova

439/6, 439/8, oba v k.ú. Otrokovice

3. ČÁST MĚSTA: Městské tržiště Tylova ul. (toto městské tržiště zahrnuje v rozsahu dle tržního řádu5) i část pozemku parc.č. 439/6, který je uveden v předchozím řádku)

439/207, 439/208, 439/209, 439/210, vše v k.ú. Otrokovice

4. ČÁST MĚSTA:  místní komunikace včetně chodníků, zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně - ostatní v části Bahňák (ul. Dobrovského, Erbenova, Janáčkova, Jungmannova,  K.Čapka, Krátká, Mánesova (část), Moravní, tř. Spojenců, tř. Odboje, Školní, tř. Tomáše Bati (část), Tylova, Vrchlického,

425/4, 425/5, 425/7, 425/14, 425/25, 425/27, 426/1, 426/5, 426/6, 426/7,

426/8, 426/9, 426/10, 426/11, 426/12, 426/13, 426/14, 426/15, 426/16,

426/26, 426/29, 426/30, 426/31, 426/32, 426/33, 426/34, 426/35,

426/48, 426/53, 426/84, 426/314, 427/1, 427/8, 427/23, 427/39, 429/4,

429/5, 429/6, 429/8, 429/12, 429/19, 429/24, 429/29, 429/37, 429/42,

429/66, 429/71, 429/123, 429/134, 429/135, 429/136, 429/138,

429/139, 429/140, 429/213, 429/239, 438/1 (jen část – cyklostezka

na ul. tř. Tomáše Bati), 438/4, 438/5, 438/6, 438/7, 438/8, 438/9, 438/10,

Wolkerova, Zahradní) 438/11, 438/12, 438/13, 438/14, 438/15, 438/16, 438/17, 438/23,

438/29, 438/40, 438/86, 438/93, 438/96, 438/101, 438/108, 438/109,

438/139, 438/143, 438/144, 438/246, 438/269, 439/2, 439/3, 439/5,

439/7, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12, 439/13, 439/14, 439/17, 439/18,

439/19, 439/20, 439/21, 439/22, 439/23, 439/24, 439/25, 439/27,

439/28, 439/32, 439/33, 439/35, 439/36, 439/37, 439/38, 439/41 (jen

část - veřejný chodník na ul. Moravní), 439/80, 439/81, 439/102,

439/191, 439/212, 439/215, 439/216, 439/222, 439/223, 439/224,

439/225, 439/227, 439/228, 439/229, 439/232, 439/233, 439/237, 440/1,

440/2, 440/3, 440/14, 441/1, 441/2, 441/3, 441/25, 441/26, 442/1,

442/28, 442/31, 442/84, 442/92, 446/1, 447/7, 448/16, 448/273,

448/299, 448/300, 448/301, 2303/1, 2306/4, 2306/5, 3407, vše v k.ú. Otrokovice

5. ČÁST MĚSTA: 

místní komunikace včetně chodníků,

zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně

ve Staré Kolonii (ul. Dr. Stojana,

Dvořákova, Nadjezd, Nerudova,

Palackého, Přístavní, tř. Tomáše Bati

(část))

448/1, 448/3, 448/4, 448/5, 448/6, 448/7, 448/8, 448/9, 448/10, 448/14,

448/17, 448/29, 448/62, 448/65, 448/70, 448/75, 448/81, 448/82,

448/87, 448/92, 448/97, 448/131, 448/136, 448/141, 448/146, 448/156,

448/161, 448/166, 448/169, 448/204, 448/287, 449/1, 451/1, 451/4,

451/5, 453/10, 457/2, 457/3, 457/4, 457/5, 458/18, 463/2, 463/22,

2304/1, 2304/2, 2305/2, vše v k.ú. Otrokovice

6.

Střed a Újezdy

náměstí 3. května a navazující ulice sídliště

Střed včetně všech místních komunikací,

chodníků, zpevněných ploch a ploch

veřejné zeleně (ul. Družstevní, Hložkova

(část), Jana Žižky, Jiráskova, Nábřeží, Na

Uličce, Obchodní, Smetanova, Svobodova,

Zámostí)

6/22, 6/23, 7, 41/1, 41/2, 41/16, 47, 60/1, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5,

66/6, 66/9, 66/10, 66/11, 66/21, 66/22, 66/23, 136/1, 136/2, 136/3,

136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/10, 136/20, 136/23, 136/28,

150/2, 180, 186, 190/1, 190/2, 190/4, 190/6, 300/1, 315/5, 492/7, 492/8,

492/13, 492/14, 492/18, 492/19, 492/21, 492/29, 492/36, 492/37,

492/38, 1850/2, 1850/4, 1932/2, 1932/4, 1932/6, 1932/8, 1932/9,

1932/10, 1932/11, 1932/12, 1932/13, 1932/14, 1932/16, 1932/17,

1932/18, 1932/19, 1932/20, 1932/21, 1994/1, 2298/2, 2298/3, 2298/5,

2307/4, 2307/5, 2307/10, 2307/11, 2319/1, 2341/5, 2341/6, 2343/1,

2343/2, 2343/3 (jen část – ul. Jiráskova a ul. Nábřeží), 2343/4, 2343/6,

2343/15, 2343/17, 2343/19, 2352/25, 2353/1, 3403, 3524, 3559, vše

v k.ú. Otrokovice

7.

veřejně přístupná podloubí budov

na nám. 3. května čp. 1340, 1341 a 1342

a průchody v budovách čp. 1466

(nám. 3. května) a čp. 1467 (ul. Na Uličce)

st.2543, st.2554, st.2658, st.3057/1, st.3058/1, vše v k.ú. Otrokovice

8.

plocha parkového charakteru před

kostelem sv. Vojtěcha na nám. 3. května

3/1, 6/9, 19, 20/2, 2298/10, 2343/12, 2348/1, 3398, vše v k.ú. Otrokovice

OZV o místních poplatcích 2020 - s komentářem Strana 13 (celkem 16)

9.

místní komunikace včetně chodníků,

zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně

v okolí sokolovny a ulice Komenského

(ul. Komenského, Třebízského, tř. Tomáše

Bati (část), Tyršova)

81/1, 81/2, 82/1, 82/5, 82/6, 462/1, 462/36, 462/38, 462/43, 494/3,

494/6, 494/7, 494/11, 494/12, 494/15, 2305/1, 2343/3 (jen část – ul.

Třebízského), 2343/4, 2343/9, 2343/10, 2343/26, 2353/3 (jen místní

komunikace), vše v k.ú. Otrokovice

10.

místní komunikace včetně chodníků,

zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně

v části Újezdy (ul. Bařinky, B.Němcové,

Čechova, Dolní, Hložkova (část), Horní,

Prostřední)

41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/14, 1920/8, 1920/11, 1920/12, 1920/13,

1973/2, 1986/2, 1993/2, 2023/4, 2149/2, 2157/2, 2158/1, 2158/2,

2159/1, 2160/1, 2160/9, 2161/9, 2161/17, 2323/1, 2341/1, 2341/7,

2344/1, 2344/2, 2344/3, 2348/2, 2348/12, 2795/2, 3469, 3653, 3690,

3784 (jen veřejná komunikace), vše v k.ú. Otrokovice

11.

Přednádraží

místní komunikace včetně chodníků,

zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně –

na sídlišti v ul. Nádražní, u budovy

polikliniky a na tř. Osvobození

205/1, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 205/10, 222/1, 228/4,

275/1, 275/5, 275/6, 275/17, 2299/3, 2300/1, 2352/17, 2352/21,

2812/103, 2812/104, 3192, 3381/1, 3382, 3383/1, 3383/3, 3383/4 (jen

veřejný chodník), 3383/5, 3384/1, 3384/2, 3384/3, 3384/4, 3384/5,

3384/6, 3384/7, 3384/8, 3384/9, 3384/10, 3384/11, 3385/3, 3385/4,

3385/5, 3385/6, 3385/7, 3385/8, 3385/9, 3385/10, 3385/11, 3385/12,

3385/16, 3385/17, 3385/18, 3385/19, 3385/20, vše v k.ú. Otrokovice

12.

park u budovy polikliniky na tř. Osvobození 218, 220/2, 220/4, 220/5, 220/6, 220/8, 220/11, 222/2, 275/10, 275/11,

275/12, 3381/2, vše v k.ú. Otrokovice

13.

místní komunikace včetně chodníků,

zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně

před železničním nádražím na ulici

Nádražní až k ulicím Bezručova,

Dr. E. Beneše, Havlíčkova, J.Jabůrkové,

Olbrachtova

220/10, 222/3, 233/1, 267/2, 274/3, 275/3, 275/8, 275/9, 275/13, 275/14,

275/18, 275/19, 325/2, 325/19, 325/20, 325/21, 2352/23, 2365/1,

2365/7, 2365/9, 2373/2, 2380/1, 2385/3, 2385/4, 2412/4, 2412/5, 2419,

2432/2, 2763/1, 2764/4, 2764/19, 2765/1, 2765/2, 2771/1, 2777/3, 2782,

3538, vše v k.ú. Otrokovice

14.

Trávníky

plocha parkového charakteru na sídlišti

Trávníky u křižovatky ulic Hlavní

a J.Valčíka, před budovou čp. 1157, včetně

plochy veřejné zeleně kolem této budovy

u křižovatky ulic Hlavní a Luční

1502/20, 1502/35, oba v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic

15. místní komunikace včetně chodníků, 1182/10, 1182/11, 1219/17, 1219/19, 1237/2, 1237/3, 1237/4, 1239/1,

OZV o místních poplatcích 2020 - s komentářem Strana 14 (celkem 16)

zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně –

ostatní na sídlišti Trávníky (ul. Hlavní,

J.Valčíka, Kpt.Jaroše. Kpt. Nálepky,

Lidická, Luční, Polní, Příčná, SNP)

a Městské tržiště Hlavní ul. (toto městské

tržiště zahrnuje v rozsahu dle tržního

řádu5) část pozemku parc.č. 1502/30

v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic)

1239/5, 1239/8, 1270/3, 1270/4, 1270/5, 1270/6, 1270/7, 1270/8,

1270/20, 1270/21, 1270/26, 1270/28, 1270/35, 1270/36, 1270/37,

1276/4, 1276/11, 1276/12, 1278/4, 1278/5, 1278/6, 1297/2, 1415/3,

1422/6, 1465/13, 1465/23, 1465/24, 1502/1, 1502/6, 1502/19, 1502/28,

1502/29, 1502/30, 1502/31, 1502/32, 1502/33, 1502/34, 1502/36,

1502/37, 1502/38, 1502/39, 1502/40, 1502/41, 1502/42, 1502/43,

1502/44, 1502/46, 1520/19, 1538/2, 1538/4, 1542/3, 1542/4, 1557/1,

1557/2, 1557/3, 1563/2, 1563/3, 1567, 1572/1, 1572/9, 1572/10,

1572/15, 1577/8, 1577/10, 1577/18, 1577/19, 1577/20, 1577/21,

1577/25, 1577/26, 1578/4, 1659/2, 1659/5, 1660/4, 1661/1, 1674, 1680,

vše v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic

16.

Letiště, Kučovaniny,

ul. Napajedelská

místní komunikace včetně chodníků,

zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně

v ulicích Letiště a U Letiště

3100/3, 3115/9, 3115/134, 3115/135, 3115/137, 3115/140, 3115/141,

3115/143, 3115/237, 3115/253, 3120/2, 3154/1, 3154/2, 3155/1,

3155/36, 3156, 3157, 3200/10, 3200/17 (jen místní komunikace),

3200/18, 3201/3, 3201/7, 3201/10, 3201/11, 3201/13, 3201/14, 3203/2,

3212, vše v k.ú. Otrokovice

17.

místní komunikace včetně chodníků,

zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně

v ulicích Kučovaniny a Objízdná

334/6, 334/12, 334/13, 334/14, 334/43, 334/44, 334/45, 334/65, 334/73,

334/80, 334/92, 334/93, 406/2, 413/2, 3120/3, 3120/4, 3120/5, 3120/6,

3120/7, 3120/9, 3200/26, 3200/27, 3201/4, 3202, 3203/1, 3203/3, vše

v k.ú. Otrokovice

18.

místní komunikace včetně chodníků,

zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně

v ul. Napajedelská

2812/1, 2812/3, 2812/4, 2812/5, 2812/7, 2812/8, 2812/9, 2812/10,

2812/11, 2812/12, 2812/13, 2812/47, 2812/48, 2812/50, 2812/51,

2812/52, 2812/55, 2812/56, 2812/57, 2812/58, 2812/59, 2812/64,

2812/65, 2812/66, 2812/67, 2812/68, 2812/70, 2812/72, 2812/73,

2812/74, 2812/76, 2812/77, 2812/89, 2812/92, 2812/93, 2812/94,

2812/95, 2812/96, 2812/98, 2812/99, 2812/107, 2812/108, 3222/2,

3305/4, 3305/6, 3305/8, 3305/9, 3305/10, 3305/13, 3305/14, 3306/2,

vše v k.ú. Otrokovice

19.

Kvítkovice

plocha parkového charakteru kolem

kostela sv. Anny v Kvítkovicích

1551/6, 1551/7, oba v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic

20.

místní komunikace včetně chodníků,

zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně –

ostatní v Kvítkovicích (mimo sídliště

Trávníky, tedy ul. Bartošova, Bří Mrštíků,

26/8, 26/9, 47/8, 47/9, 47/85, 47/86, 47/87, 47/88, 47/182, 47/191,

47/193, 47/194, 47/195, 47/215, 47/218, 47/222, 47/225, 56/17, 62,

68/4, 68/21, 68/29, 70/5, 71/4, 72/3, 72/4, 74/3, 74/51, 74/55, 74/61,

74/90, 74/91, 76/1, 98/5, 98/30, 98/31, 98/32, 200/43, 312/3, 312/4,

OZV o místních poplatcích 2020 - s komentářem Strana 15 (celkem 16)

Dubnická, Hálkova, K.H.Máchy, Nad

Hřištěm, Nivy, Padělky, Spojovací,

U Farmy, Zlínská)

312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 454/5, 454/6, 457/5, 985/43, 985/45, 1016/1,

1016/6, 1016/7, 1016/8, 1016/11, 1016/15, 1043/1, 1279/1, 1280/76,

1280/92, 1280/93, 1280/95, 1280/96, 1280/120, 1280/122, 1280/125,

1281/1, 1281/3, 1285/3, 1286/43, 1286/70, 1286/72, 1286/74, 1295/2,

1295/4, 1296/2, 1297/3, 1297/5, 1297/8, 1409/5, 1409/6, 1532/4,

1551/1, 1551/2, 1551/3, 1551/4, 1551/5, 1551/8, 1553/1, 1553/2,

1553/3, 1555/1, 1555/2, 1556/3, 1560/3, 1560/12, 1560/13, 1562/2,

1562/10, 1678/1, 1693, 1707, 2511, vše v k.ú. Kvítkovice u OtrokovicČl. 8
Sazba poplatku


(1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství se stanovuje za každý i započatý užívaný m2 veřejného prostranství a za každý i započatý den zpoplatněného zvláštního užívání takto:

a) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje (např. přenosný prodejní pult nebo

prodejní stánek)

1. na městských tržištích na ul. Hlavní a ul Tylova dle řádků poř. č. 3 a 15 přílohy č. 1 k této obecně závazné vyhlášce sazba poplatku činí 50 Kč,

2. v jiných případech (např. na tržištích provozovaných v rámci akcí, poutí a trhů, na tržních místech) sazba poplatku činí 100 Kč,

b) za umístění reklamního zařízení sazba poplatku činí 50 Kč, 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. zařízení restaurační zahrádky5) sazba poplatku činí 10 Kč,

d) za umístění dočasných staveb) sloužících pro poskytování prodeje a služeb sazba poplatku činí 10 Kč,

e) za vyhrazení trvalého parkovacího místa sazba poplatku činí 10 Kč,

f) pro provádění výkopových prací v pozemních komunikacích sazba poplatku činí 10 Kč, pro provádění výkopových prací v jiných případech 5 Kč,

g) za umístění stavebního zařízení a skládky sazba poplatku činí 5 Kč,

h) za umístění zařízení cirkusu, lunaparku a jiné obdobné atrakce sazba poplatku činí 5 Kč,

i) pro kulturní, sportovní a reklamní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl sazba poplatku činí 5 Kč.

Pokud daný způsob užívání téhož veřejného prostranství lze zařadit pod více titulů s rozdílnými sazbami, platí se podle titulu s nejvyšší sazbou poplatku.


(2) Sazby poplatku dle předchozího odstavce jsou stanoveny pro zpoplatněné užívání na dobu, pro kterou není poplatek dále stanoven paušální částkou (odst. 3 až 6).


(3) Za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil se stanovuje poplatek roční paušální částkou

 ve výši 12 000 Kč za jedno parkovací místo pro osobní automobil.


(4) Za užívání veřejného prostranství spočívající v umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje

na předsunutém prodejním místě 5) nebo v umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb

v restaurační zahrádce 5) se stanovuje poplatek paušální částkou

a) měsíční ve výši 50 Kč za každý i započatý užívaný m2 veřejného prostranství,

b) týdenní ve výši 15 Kč za každý i započatý užívaný m2 veřejného prostranství.


(5) Za užívání veřejného prostranství spočívajícího v umístění stavebního zařízení nebo skládky

se stanovuje poplatek paušální částkou

a) měsíční ve výši 50 Kč za každý i započatý užívaný m2 veřejného prostranství,

b) týdenní ve výši 15 Kč za každý i započatý užívaný m2 veřejného prostranství.


(6) Za užívání veřejného prostranství spočívající v umístění zařízení cirkusu, lunaparku nebo jiné obdobné

atrakce se stanovuje poplatek paušální částkou

a) měsíční ve výši 50 Kč za každý i započatý užívaný m2 veřejného prostranství,

b) týdenní ve výši 15 Kč za každý i započatý užívaný m2 veřejného prostranství.Čl. 9

Osvobození od poplatku


(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se mimo zákonného osvobození) dále neplatí za užívání veřejného prostranství:

a) spočívající u daného poplatníka v umístění jednoho přenosného reklamního zařízení typu "A" do vzdálenosti 5 m od vchodu jeho provozovny, ke které se reklama na tomto reklamním zařízení

vztahuje, pokud je tím zabráno veřejné prostranství o výměře nepřesahující 1 m2 a umístění je omezeno pouze na otevírací dobu dané provozovny,

b) pro veřejně přístupnou kulturní nebo sportovní akci pořádanou s předchozím souhlasem města nebo z podnětu města), pokud není na danou akci vybíráno vstupné,

c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa (trvalých parkovacích míst) pro Policii České republiky,

d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa (trvalých parkovacích míst) pro příspěvkovou organizací zřízenou městem,

e) pro odstraňování havárie inženýrských sítí po dobu nepřesahující 7 dnů,

f) pro provádění výkopových prací z podnětu města nebo příspěvkové organizace zřízené městem anebo z podnětu jiného subjektu smluvně zajišťujícího pro město správu majetku města, pokud

dané výkopové práce s touto správou majetku města bezprostředně souvisí.


(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství dále neplatí osoba, která je oprávněna užívat dotčené pozemky veřejných prostranství na základě písemné nájemní smlouvy či jiné písemné úplatné smlouvy, jejímž předmětem je užívání dotčených pozemků veřejných prostranství. 


(3) Pokud je dané veřejné prostranství ve vlastnictví jiné osoby než města, pak vlastník daného veřejného prostranství neplatí za jeho zvláštní užívání poplatek za užívání veřejného prostranství.

Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství vzniká, nejde-li o případ osvobození od poplatku, dnem, kdy započalo zpoplatněné užívání. Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství rovněž vzniká dnem, kdy zanikl důvod pro osvobození od tohoto poplatku, pokud užívání veřejného prostranství dále trvá.

(2) Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství zaniká dnem, kdy zpoplatněné užívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu, který nebrání obecnému užívání daného veřejného prostranství, nebo dnem, kdy vznikl důvod pro osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství.

Čl. 11
Plnění ohlašovací povinnosti

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zpoplatněné užívání před jeho započetím. Jde-li o zpoplatněné užívání, které má trvat po dobu delší než 5 dnů, je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zpoplatněné užívání ve lhůtě alespoň 15 dnů před započetím užívání.

(2) Ohlašovací povinnosti podle odstavce 1 se vztahují i na osoby, které mají nárok na osvobození od poplatku. Nárok na osvobození od poplatku je poplatník povinen prokázat při ohlášení.


Čl. 12
Splatnost poplatku

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství stanovený denní sazbou (čl. 8 odst. 1) je splatný před započetím zpoplatněného užívání za celou ohlášenou dobu užívání.

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství stanovený paušální částkou (čl. 8 odst. 3 až 7) je splatný do 30 dnů od ohlášení zpoplatněného užívání za celou ohlášenou dobu užívání, a to i v případě, že částečně se dané užívání zpoplatní denní sazbou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická a právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným výše.

Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství vzniká, nejde-li o případ osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství, dnem, kdy započalo zpoplatněné užívání. Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství rovněž vzniká dnem, kdy zanikl důvod pro osvobození od tohoto poplatku .
Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství zaniká dnem, kdy zpoplatněné užívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu, nebo dnem, kdy vznikl důvod pro osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství .

Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zpoplatněné užívání před jeho započetím. Jde-li o zpoplatněné užívání, které má trvat po dobu delší než 5 dnů, je poplatník povinen provést ohlášení správci poplatku písemně ve lhůtě alespoň 15 dnů před započetím užívání. V případech, kdy užívání veřejného prostranství vyžaduje povolení podle zvláštních právních předpisů3), je ohlašovací povinnost podle tohoto odstavce splněna podáním žádosti o toto povolení.
Ohlášení správci poplatku podléhá i zpoplatněné užívání osvobozené od poplatku. Nárok na osvobození od poplatku je poplatník povinen prokázat při ohlášení.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlášení užívání veřejného prostranství pro účely místního poplatku se podává písemně (tiskopis – ohlášení ). Žadatel může zaslat žádost se všemi náležitostmi poštou nebo může žádost podat osobně v podatelně MěÚ.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, odbor ekonomický, oddělení správy místních poplatků,nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Žádost a doklady může žadatel podat v podatelně MěÚ Otrokovice – budova č. 1, přízemí
Projednat žádost, případně bližší informace získá žadatel v úřední dny, tj.:
Po a St v době 8.00 - 17.00,
Út, ČT a Pá v době 8.00 - 11.30
Na Městském úřadě Otrokovice, odbor ekonomický, oddělení správy místních poplatků, budova č. 1 MěÚ, 1. etáž, kancelář č. 222,
K ohlášení užívání veř.prostranství je vhodná i osobní účast na ekonomickém odboru, oddělení správy místních poplatků, budova č. 1 MěÚ – 1 patro, kancelář č. 222, Dana Bartolomeu, e-mail: bartolomeu@muotrokovice.cz


Jaké doklady je nutné mít s sebou

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zpoplatněné užívání před jeho započetím. Jde-li o zpoplatněné užívání, které má trvat po dobu delší než 5 dnů, je poplatník povinen provést ohlášení správci poplatku písemně ve lhůtě alespoň 15 dnů před započetím užívání.
Ohlášení správci poplatku podléhá i zpoplatněné zvláštní užívání osvobozené od poplatku. Nárok na osvobození od poplatku je poplatník povinen prokázat při ohlášení.
Ohlašovací povinnost plní poplatník na předepsaném tiskopise.
Dále je třeba doložit nákres místa, pro které je souhlas žádán a kopie dokladu o oprávnění žadatele užívat místo, pro které je souhlas žádán.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou ke stažení na webu města - životní situace - seznam formulářů - 08 Odbor ekonomický - 02 Oddělení správy místních poplatků

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatek stanovený denní sazbou je splatný před započetím užívání za celou ohlášenou dobu užívání.
Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 30 dnů od ohlášení zpoplatněného užívání nebo od stanovení paušálního poplatku za celou ohlášenou dobu užívání.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

obecně závazná vyhláška města Otrokovice č. 6/2019, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky upravuje zák. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který je procesním předpisem pro správu místních poplatků
K řádným opravným prostředkům náleží odvolání.
Odvolání proti rozhodnutí správce místních poplatků
Podání odvolání: odvolání se podává písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Podané odvolání musí obsahovat:
- přesné označení správce poplatku,
- přesné označení odvolatele,
- číslo jednací, případně číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí,proti němuž odvolání směřuje,
- uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí,
- návrh důkazních prostředků k tvrzením v odvolání uvedeným,
- jen rozpor s právními předpisy,
- navrhované změny či zrušení rozhodnutí.

Postup správce poplatku:
- správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, rozhodne o odvolání, pokud mu v plném rozsahu vyhoví. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat,
- správce poplatku může rozhodnout o odvolání i v případě, že mu vyhoví pouze částečně.
Proti takovému rozhodnutí je přípustné odvolání.
Správce poplatku odvolání zamítne a zastaví odvolací řízení, pokud je podané odvolání nepřípustné nebo bylo podáno po lhůtě.
Pokud správce poplatku o odvolání sám nerozhodne, postoupí jej s úplným materiálem odvolacímu orgánu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Pořádkovou pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek (ust.§ 247 odst. odst.2 daňového řádu).
Pokutu do 500 000 Kč za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy může správce poplatku uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně - ust. § 247a odst.1 a) daňového řádu.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor ekonomický

Kontaktní osoba

Ilona Svozilová
e-mail: svozilova@muotrokovice.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2024

Popis byl naposledy aktualizován

05. 01. 2024

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno