Změna popř. zrušení vydaného povolení

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Změna popř. zrušení vydaného povolení

Základní informace k životní situaci

Vydané povolení je možno změnit, případně zrušit, dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení, dojde-li při výkonu povolení k porušení povinností daných tímto zákonem, poškozování práv jiných, nevyužívá-li oprávněný vydaného povolení, přesahuje-li povolení potřebu oprávněného, nebo na žádost oprávněného.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jakákoli fyzická a právnická osoba, způsobilá k právním úkonům.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předložení dokladů, nutných k posouzení žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Všechny formy povolené správním řádem. Doklady předložit v písemné podobě v originálu nebo ověřené kopii.

Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, nám. 3. května, 1719, 2. etáž, dveře č. 207, 209 - Ing. Zeman, Ing. Tomečková, Ing. Hoferková.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Výpis z obchodního rejstříku, kopie platného povolení, případně další doklady přiměřeně dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., (situace, projektová dokumentace, stanovisko správce povodí a vodního toku aj.).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně.
V ostatních případech do 60 dnů.
Ve zvlášť složitých případech do 3 měsíců.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je obec, v řízeních týkajících se vodního toku správce toku, majitelé pozemků, případně staveb na pozemcích a ostatní, o jejichž právech a právem chráněných zájmech má být rozhodnuto.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení , souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání je možno podat ve lhůtě 15-ti dnů ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním, učiněným u Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí. Další požadavky nejsou.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Je možno uložit vůči právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím pokuty podle příslušných ustanovení zákona o vodách, vůči fyzickým osobám podle zákona o přestupcích.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2003

Popis byl naposledy aktualizován

30. 04. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno