Vynětí ze zemědělského půdního fondu

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Vynětí ze zemědělského půdního fondu

Základní informace k životní situaci

Jedním z podkladů potřebných pro povolení stavby navržené na zemědělské půdě (zahrada, orná půda, ovocný sad, trvalý travní porost) je souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu má k odnětí půdy dojít avšak vždy s doloženým souhlasem vlastníka pozemku, pokud vlastník není zároveň i žadatel o odnětí.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před podáním žádosti doporučujeme osobní konzultaci. V případě, že si je žadatel jist, že souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je pro danou stavbu třeba, je možno na MěÚ Otrokovice podat žádost s náležitostmi podle přiloženého tiskopisu.

Žádost musí obsahovat:

a) jméno a adresu žadatele (je vhodné uvést i telefon pro případné doplnění nejasností)

b)datum narození nebo IČO

c) doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům (dokladem je výpis z katastru, který není starší než 3 měsíce)

d) katastrální území, parcelní čísla pozemků, výměry pozemků celkové dle KN a výměry požadované k odnětí 

e) účel odnětí a dobu trvání odnětí

f) vlastnoruční podpis vlastníka nebo nájemce se souhlasem vlastníka

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V oddělení ochrany přírody a krajiny žádost vyřizuje Mgr.Ševčík, dveře č. 207. Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. Polední přestávka 11.30 - 12.30 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost a přílohy – doklad o vlastnictví parcely, snímek katastrální mapy se zákresem stavby včetně stavebního pozemku, vyjádření vlastníka pozemku k navrhovanému odnětí, je-li jiný než žadatel, výpočet odvodů, plán rekultivace, předběžnou bilanci skrývek ornice a návrh jejího hospodárného využití, vyhodnocení důsledků umístění stavby, výsledky pedologického průzkumu, údaje o odvodněních a závlahách, údaje o protierozních opatřeních, zákres bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany a informaci v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas podkladem.  
 
K osobní konzultaci vezměte alespoň snímek katastrální mapy a informaci o výměře k odnětí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti je k dispozici na odboru životního prostředí nebo na www.otrokovice.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nejpozději do 30 dní.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2012

Popis byl naposledy aktualizován

09. 10. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno