Povolování vypouštění odpadních vod, které k dosažení nejvyšší míry znečištění vyžadují předchozí čištění

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Povolování vypouštění odpadních vod, které k dosažení nejvyšší míry znečištění vyžadují předchozí čištění

Základní informace k životní situaci

Jedná se o vypouštění odpadních vod do kanalizace. Nejčastěji jde o průmyslové odpadní vody (např. z neutralizačních stanic, po sedimentaci apod.). Časté jsou také odlučovače tuků, odlučovače ropných látek např. z umývání vozidel atd.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jakákoli fyzická a právnická osoba, způsobilá k právním úkonům.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předložení dokladů, nutných k posouzení žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Všechny formy povolené správním řádem.

Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, nám. 3. května 1719, 2. etáž, dveře č. 207, 209 - Ing. Hejtmánek, Ing. Tomečková, Ing. Hoferková. Úřední dny : pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hod., polední přestávka 12.00 - 13.00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

- výpis z obchodního rejstříku žadatele
- specifikace množství vypouštěných odpadních vod a míry jejich znečištění
- snímek pozemkové mapy a listu vlastnického (originál z katastru nemovitostí)
- dokumentace skutečného povolení nebo pasport kanalizace, jíž jsou odpadní vody vypouštěny
- specifikace místa pro odběr kontrolních vzorků
- specifikace způsobu měření množství vypouštěných odpadních vod
- stanovisko provozovatel kanalizace

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech do 60 dnů. Ve zvlášť složitých případech do 3 měsíců.
Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V návrhu je žadatel povinen uvést seznam účastníků řízení, kteří jsou mu známi - majitel objektu, pokud není sám žadatelem, majitel kanalizace, provozovatel kanalizace atd. dle správního řádu.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích - § 18 odst.3

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání je možno podat ve lhůtě 15 dnů od oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním, učiněným u Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí. Další požadavky nejsou.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Je možno uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč (podnikatelskému subjektu).

Nejčastější dotazy

Proč potřebuji toto povolení? Protože tak stanoví zákon.

Další informace

Souběžně je často nutné povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Vodoprávní povolení jsou často vyřizována komerčně specializovanými firmami se zaměřením na inženýrskou činnost.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17. 03. 2004

Popis byl naposledy aktualizován

01. 09. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno