Povolení veškerých vodních děl a nakládání s vodami

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Povolení veškerých vodních děl a nakládání s vodami

Základní informace k životní situaci

Jedná se o povolení veškerých vodních děl a nakládání s vodami např. studna a odběr podzemní vody, čistírna odpadních vod a vypouštění odpadních vod, rybník a akumulace a vzdouvání vod, tepelné čerpadlo a energetické využití vod, souhlasy atd.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jakákoli fyzická a právnická osoba, způsobilá k právním úkonům.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předložení dokladů, nutných k posouzení žádosti, u vodních děl zaplacení správního poplatku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Všechny formy povolené správním řádem. Vzhledem k množství dokladů je nejvýhodnější písemně.

Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, nám. 3. května, 1719, 2. etáž, dveře č. 207, 209 - Ing. Hejtmánek, Ing. Tomečková, Ing. Hoferková.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podle povahy žádaného povolení - viz formuláře.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

3000,-Kč za povolení vodních děl právnická osoba
300.- Kč za povolení vodních děl fyzická osoba
300.- Kč za změnu povolení pokud se týká změny termínu dokončení stavby, změny stavebníka
100.-Kč za 1 započatou hodinu místního šetření na žádost stavebníka (kolaudace po termínu dokončení)

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně.
V ostatních případech do 60 dnů.
Ve zvlášť složitých případech do 3 měsíců.
Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V návrhu je žadatel povinen uvést seznam účastníků řízení, kteří jsou mu známi – majitelé pozemků dotčených stavbou, majitelé sousedních pozemků, správci inženýrských sítí, správce toku atd.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, většina paragrafů a související vyhlášky, především
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení , souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, §§ 18 odst. 3

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích vyhlášek.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání je možno podat ve lhůtě 15-ti dnů ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním, učiněným u Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí. Další požadavky nejsou.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Je možno uložit nápravná opatření, vůči fyzickým osobám potom sankce podle zákona o přestupcích, vůči právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím pokuty podle příslušných ustanovení zákona o vodách a vodovodech a kanalizacích.

Nejčastější dotazy

Proč potřebuji povolení ke studni? Protože to stanoví zákon.
Proč si nemohu zřídit studnu svépomocí? Protože to není ani drobná, ani jednoduchá stavba ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona, k jejímu zřízení je oprávněna pouze odborná firma.
Proč mně nepovolíte septik? Protože je to zastaralé málo účinné zařízení, které svou účinností neodpovídá požadavkům zákona.

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Vodoprávní povolení jsou často vyřizována komerčně specializovanými firmami se zaměřením na inženýrskou činnost, často s vazbou na projekční kanceláře. Ty poskytnou komerčně i informační servis. Bezplatně poskytují informační servis výrobci povolovaných zařízení.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2003

Popis byl naposledy aktualizován

01. 09. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno