Vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Základní informace k životní situaci

Osoby zdravotně postižené, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P (případně jejich zákonný zástupce či opatrovník) s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou mají možnost požádat o vydání parkovacího průkazu označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (značení O7 šestimístné číslo).
Tento průkaz opravňuje:

- v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „Zákaz stání“, přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
- na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené Parkovacím průkazem označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání - silniční úřad může dle §25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů , na základě žádosti osoby, které byl vydán Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného právního předpisu
- pokud se Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (07) použije v mezinárodním provozu, musí uživatel tohoto speciálního označení respektovat práva hostitelské země
- tento parkovací průkaz opravňuje držitele k parkování podle právního režimu členského státu, v němž pobývá
- při použití musí být tento parkovací průkaz vystavený vpředu na vozidle tak, aby přední část tohoto parkovacího průkazu byla pro účely kontroly dobře viditelná.
Dále podle §20a, odst. 1, písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nepodléhá poplatku užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P či jeho zákonný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na vydání parkovacího průkazu mají nárok držitelé průkazů ZTP či ZTP/P (s výjimkou sluchového postižení) na základě podání žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní návštěva Městského úřadu Otrokovice, odbor sociální, oddělení sociální pomoci nebo osobní návštěva referentky v místě bydliště žadatele na základě předchozího telefonického či e-mailového kontaktu.

Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice, odbor sociální, oddělení sociální pomoci

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, odbor sociální, oddělení sociální pomoci

o Jana Dudová - referentka oddělení sociální pomoci, kancelář č. 213, telefon: 577 680 429, 725 531 225
o Mgr. Kamil Hric, DiS. – vedoucí oddělení sociální pomoci, kancelář č. 218, tel: 577 680 435, 723 216 372

Jaké doklady je nutné mít s sebou

občanský průkaz
průkaz ZTP či ZTP/P
původní "Zvláštní označení motorového vozidla O1“, bylo-li vydáno
fotografie odpovídající současné podobě o velikosti 35 mm x 45 mm.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17. 06. 2013

Popis byl naposledy aktualizován

24. 08. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno