Osoby bez přístřeší

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Osoby bez přístřeší

Základní informace k životní situaci

Osoby, které ztratily bydlení, jsou sociálně vyloučené, žijící v neuspokojivých životních podmínkách nebo jsou ztrátou bydlení ohroženy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba samotná, zákonný zástupce, rodinný příslušník, známý, apod.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výše uvedené osoba, zákonný zástupce, rodinný příslušník, známý, apod. se dostaví na Městský úřad Otrokovice, odbor sociální, oddělení sociální pomoci, kde dle konkrétní situace sociální pracovník aplikací vhodných metod sociální práce s využitím individuálního plánování jej povede k možnostem řešení této situace. Případně sociální pracovník působí přímo v přirozeném prostředí klienta a návštěva klienta na MěÚ Otrokovice není nezbytná.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní návštěva, telefonní či e-mailový kontakt.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, odbor sociální, oddělení sociální pomoci
nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice
budova č. II, 1. patro

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, odbor sociální, oddělení sociální pomoci

o Bc. David Špendlík – sociální kurátor a protidrogový koordinátor, kancelář č. 216, tel: 577 680 276, 725 531 237
o Mgr. Kamil Hric, DiS. – vedoucí oddělení sociální pomoci, kancelář č. 218, tel: 577 680 435, 723 216 372

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, event. jiný doklad totožnosti, není však nezbytnou podmínkou.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Práce sociálního pracovníka je vymezena:
o zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
o zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
o vyhláškou č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi,
o vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazení jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.
Sociální pracovník se vždy musí prokázat průkazem sociálního pracovníka, který je vydán Městským úřadem Otrokovice.

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17. 06. 2013

Popis byl naposledy aktualizován

24. 08. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno