Nepříznivá životní situace

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Nepříznivá životní situace

Základní informace k životní situaci

Pomoc v rámci výkonu sociální práce osobám v nepříznivých životních situacích (ztráta zaměstnání, zdravotní postižení, duševní nemoc, senioři, osoby s nízkým příjmem, osoby bez přístřeší či osoby ohrožené ztrátou bydlení apod.)
Vzhledem k velké individuálnosti jednotlivých životních situací není možné postihnout všechny možné formy činnosti sociálního pracovníka v rámci komplexní sociální práce. K řešení konkrétní situace je vždy nejlépe obrátit se na příslušného sociálního pracovníka s žádostí o pomoc, podporu, informaci či spolupráci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba v nepříznivé životní situaci, event. zákonný zástupce, rodinný příslušník, známý, spolubydlící apod.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup řešení jsou vždy stanoveny dle individuální situace klienta, formulace jeho zakázky a společně zvoleného postupu v rámci individuálního plánu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní návštěva odboru sociálního Městského úřadu Otrokovice, oddělení sociální pomoci nebo telefonicky či e-mailem domluvená osobní návštěva sociálního pracovníka v místě bydliště.

Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice
odbor sociální
oddělení sociální pomoci
nám. 3 . května 1341
765 02 Otrokovice
budova č. II, první patro

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice
odbor sociální
oddělení sociální pomoci
nám. 3 . května 1341
765 02 Otrokovice
budova č. II, první patro
o Mgr. Kamil Hric, DiS. – vedoucí oddělení sociální pomoci, kancelář č. 218, tel: 577 680 435, 723 216 372
o Bc. David Špendlík – sociální kurátor a protidrogový koordinátor, kancelář č. 216, tel: 577 680 276, 725 531 237
o Mgr. Kateřina Bednaříková - sociální pracovnice, kancelář č. 213, tel: 577 680 421, 606 359 472
o Alice G. Mühlbergerová - sociální pracovnice, kancelář č. 217, tel: 577 680 405, 723 081 607

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobní návštěvě na úřadě občanský průkaz, není však nezbytně nutnou podmínkou. Ostatní se odvíjí dle konkrétní situace.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Práce sociálního pracovníka obce je vymezena:
o    zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 
o    zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
o    vyhláškou č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi,
o    vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.
Sociální pracovník se vždy musí prokázat průkazem sociálního pracovníka, který je vydán příslušným úřadem.

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle individuální situace klienta.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Bez sankcí.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 08. 2020

Popis byl naposledy aktualizován

24. 08. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno