Nájemní byty pro seniory a zdravotně postižené občany

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Nájemní byty pro seniory a zdravotně postižené občany

Základní informace k životní situaci

Město Otrokovice je vlastníkem bytů v domě na ul. Školní č. p. 1299, které jsou určené k pronajímání zejména pro seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby chronicky nemocné včetně osob s omezenou soběstačností, které však nevyžadují péči v pobytovém sociálních služeb. Jedná se o klasické nájemní byty bez zajištěných sociálních služeb.
Podmínky nájmu bytu jsou stanoveny občanským zákoníkem a v jeho mezích vždy nájemní smlouvou uzavřenou s nájemcem pro daný byt. Každý návrh na uzavření nové nájemní smlouvy po uvolnění bytu musí být projednán na společném jednání pracovníků odboru rozvoje a majetku a odboru sociálního. Uzavření nájemní smlouvy nájemní smlouvy schvaluje Rada města Otrokovice.. Rada města Otrokovice je oprávněna rozhodnout o uzavření nájemní smlouvy i v případech hodných zvláštního zřetele, kdy nejsou splněna všechny kritéria dle Pravidel pro pronajímání bytů města Otrokovice, které schválila RMO dne 28.11.2011 usnesením č. RMO/735/11/11.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Výše uvedené osoby, event. zákonný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osobní návštěva odboru sociálního Městského úřadu Otrokovice, oddělení sociální pomoci nebo telefonicky či e-mailem domluvená osobní návštěva referentky oddělení sociální pomoci v místě bydliště žadatele.

Obecné podmínky pro pronajímání bytů jsou:
a) podání žádosti o uzavření nájemní smlouvy, přičemž musí být pravdivě uvedeny všechny potřebné údaje,
b) součinnost žadatele při projednávání jeho žádosti o nájem bytu,
c) splnění podmínek pro výběr žadatelů pro uzavření nájemní smlouvy (obecných i zvláštních podmínek podle typu bytu schválených pravidel),
d) nájem se uzavírá zpravidla na dobu určitou, přičemž dobu nájmu lze dohodou prodloužit, a to i opakovaně, za předpokladu, že nájemce řádně plní všechny povinnosti stanovené nájemní smlouvou a zákonem,
e) nájemné se zpravidla skládá ze dvou částí, z nájemného za podlahovou plochu bytu a z nájemného za zařizovací předměty. Výše nájemného je sjednána v nájemní smlouvě, přičemž v případě nájemného za podlahovou plochu bytu se vychází z výše nájemného stanoveného usnesením RMO pro byty dané velikosti a kategorie. V případech zvlášť zřetele hodných může RMO na návrh ORM a na základě doporučení odboru sociálního (dále jen „SOC“) pro daný konkrétní případ stanovit nižší nájemné za podlahovou plochu, a to i sociální nájemné, které nepokryje ani náklady spojené s pronajímáním bytu.
f) úhrady za plnění spojená s užíváním bytu jsou zpravidla hrazeny zálohově a jsou vyúčtovávány vždy za kalendářní rok, nejpozději s vyúčtováním topné sezóny, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak,
g) město v souladu se zákonem vyžaduje, aby v bytě žil jen přiměřený počet osob,
h) město si v nájemních smlouvách vyhrazuje právo vydání předchozího souhlasu s přijetím další osoby do bytu mimo nájemce a osob blízkých a dalších případů zvlášť zřetele hodných,
i) město nedává souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Projednáním sociální situace a podáním žádosti o pronájem bytu na ul. Školní č. p. 1299.

Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice, odbor sociální, oddělení sociální pomoci.
nám. 3. května 1341
765 02 Otrokovice
budova č. II, 1. patro

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, odbor sociální, oddělení sociální pomoci.

o Jana Dudová - referentka oddělení sociální pomoci, kancelář č. 213, telefon: 577 680 429, 725 531 225
o Mgr. Kamil Hric, DiS. – vedoucí oddělení sociální pomoci, kancelář č. 218, tel: 577 680 435, 723 216 372

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, event. jiný průkaz totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon. č. 128/2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Pravidla pro pronajímání bytů města Otrokovice, které schválila RMO dne 28.11.2011 usnesením č. RMO/735/11/11.

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle individuální situace žadatele.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Bez sankcí.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 08. 2020

Popis byl naposledy aktualizován

24. 08. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno