Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb.

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb.

Základní informace k životní situaci

Každý vlastník kulturní památky nebo nemovitosti nacházející se na památkově plošně chráněném území (např. městská památková zóna Napajedla), který plánuje její stavební úpravy, je povinen si ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění vyžádat závazné stanovisko správního orgánu na úseku státní památkové péče. Správní orgán v tomto závazném stanovisku rozhodne, zda plánované stavební úpravy jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a pokud ano, za jakých podmínek jsou přípustné.
O závazné stanovisko je nutné žádat při jakýchkoli stavebních úpravách (tj. např. při údržbě, opravách, rekonstrukci nebo restaurování stávajících objektů, případně při novostavbách na památkově chráněném území), nebo při instalaci zařízení na nemovitostech na památkově plošně chráněném území. O závazné stanovisko je tedy nutné žádat i v těch případech, které podle stavebních předpisů nepodléhají povolování resp. ohlášce stavebního úřadu.
Žádost o závazné stanovisko je nutné podat předem (tj. před započetím prací, nikoli až v jejich průběhu či po jejich dokončení).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb. je oprávněn podat vlastník kulturní památky a v případě nemovitosti nacházející se na památkově plošně chráněném území je to vlastník, správce či uživatel předmětné nemovitosti.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání závazného stanoviska je možné podat osobně prostřednictvím podatelny na Městském úřadě Otrokovice, k odboru školství a kultury, dále poštou na adresu: Městský úřad Otrokovice, odbor školství a kultury, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, nebo elektronicky (opatřenou ověřeným elektronickým podpisem).

Na které instituci životní situaci řešit

Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Otrokovice je věcně a místně příslušným správním orgánem na úseku státní památkové péče Městský úřad Otrokovice.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V rámci Městského úřadu Otrokovice je výkonem státní správy na úseku státní památkové péče pověřen odbor školství a kultury.
Pracovníkem pověřeným úkoly na úseku státní památkové péče je ing. Petr Klokočka, kancelář v přízemí budovy č. 5 MěÚ (nám. 3. května 1342, vchod vedle obv. odd. Policie ČR), tel. 577680461, klokocka@muotrokovice.cz. Úřední hodiny: Po a St od 8,00 do 17,00 (mimo úřední hodiny je návštěva možná po předchozí telefonické domluvě).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je nutné doložit:
1/ doklad o vlastnictví nemovitosti tj. výpis z katastru nemovitostí ne starší půl roku.
2/ správce (uživatel) nemovitosti na památkově plošně chráněném území doloží dále kopii dokumentu prokazujícího jeho vztah k předmětné nemovitosti (např. nájemní smlouvu, smlouvu o budoucí kupní smlouvě apod.) nebo přímo plnou moc vlastníka.
3/ podáva-li žádost právnická osoba, doloží k žádosti platný výpis z obchodního rejstříku.
4/ nepodáva-li žádost o závazné stanovisko některá z výše uvedených oprávněných osob, doloží žadatel k žádosti příslušnou plnou moc oprávněné osoby.
5/ podle charakteru plánovaných stavebních prací musí žádost obsahovat podrobný popis stavebních prací (v případě údržby, drobných stavebních úprav apod.) nebo - je-li její zpracování nezbytné i z hlediska stavebního zákona - se k žádosti přikládá úplná projektová dokumentace ve dvou vyhotoveních (v případě oprav většího rozsahu, přístaveb, novostaveb apod.).
6/ k žádosti je vhodné doložit doklad o stávajícím stavu předmětné nemovitosti (např. fotografie).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání závazného stanoviska nepodléhá správním poplatkům.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání závazného stanoviska se řídí zákonem č. 500/2004 Sb. správním řádem v platném znění (§ 71), tj. v obvyklých případech je závazné stanovisko vydáno do 30 dnů od podání žádosti.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Závazné stanovisko je vydáváno na základě ustanovení § 14 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti závaznému stanovisku Městského úřadu Otrokovice, je-li vydáno jako samostatné rozhodnutí ve správním řízení (§ 67 správního řádu), je možné se odvolat ke Krajskému úřadu Zlínského kraje - odboru kultury a památkové péče podáním u Městského úřadu Otrokovice do 15 dnů od doručení závazného stanoviska účastníkům řízení.
Je-li závazné stanovisko vydáno podle § 149 správního řádu, jako úkon do řízení jiného orgánu, který je oprávněn ve věci rozhodnout (např. stavební úřad), nelze se proti závaznému stanovisku samostatně odvolat, ale je nutné odvolat se až proti rozhodnutí orgánu, který na základě takového závazného stanoviska rozhodoval (tj. např. proti stavebnímu povolení).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud vlastník (správce, uživatel) kulturní památky resp. nemovitosti nacházející se na památkově plošně chráněném území provede stavební úpravy nebo stavbu bez závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, nebo stavební práce provede v rozporu s podmínkami stanovenými v závazném stanovisku, dopouští se tím přestupku ve smyslu ust. § 39 odst. 1 písm. e/ a g/ (resp. ve smyslu § 35 odst. 1 písm. e/ a h/) zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění, a vystavuje se tak možnosti postihu ve smyslu citovaných ustanovení, tj. uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2007

Popis byl naposledy aktualizován

30. 04. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno