Vydání vysvědčení o právní způsobilosti

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti

Základní informace k životní situaci

Snoubenec, který je státním občanem České republiky, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen „bezdomovec“), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky nebo bezdomovec při uzavření manželství v cizině před orgánem cizího státu.
Po uzavření manželství v cizině může státní občan České republiky požádat o zápis uzavření tohoto manželství do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno - střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost státního občana České republiky nebo bezdomovce, nebo jimi zplnomocněné fyzické osoby.
Manželství nemůže být uzavřeno:
1. se ženatým mužem nebo vdanou ženou, 
2. mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá, 
3. nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let, 
4. osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu, 
5. osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství. 
Manželství nevznikne:
1. jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím, 
2. jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let. 
3. jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti, 
4. jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, 
5. jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Na které instituci životní situaci řešit

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá na žádost občana ČR nebo bezdomovce, který má povolen trvalý pobyt na území ČR, nebo zplnomocněných zástupců.
Se žádostí o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žadatel může obrátit osobně či písemně na:
1. matriční úřad podle místa trvalého pobytu 
2. matriční úřad podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny 
3. na Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl 
4. zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, může mu doklad vydat i zastupitelský úřad České republiky v cizině.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

K podání žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je třeba se dostavit osobně v úřední dny, tj. Po a St v době od 8:00-11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin, ÚT a Pá v době od 8:00-11:30 hodin, v přízemí budovy č. 2 MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1341, 765 02 Otrokovice,
kanc.č. 110, Ivana Barešová, tel. 577 680 108

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:
1. občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
2. rodný list
3. výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
4. úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka)
5. případný úmrtní list zemřelého manžela,
6. případný pravomocný rozsudek o rozvodu manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu).
7. úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů
8. jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční úřad je povinen vydat vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Po uzavření v cizině může český státní občan požádat o zápis uzavření tohoto manželství do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno- střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 301/2000 Sb.,
zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17. 01. 2005

Popis byl naposledy aktualizován

02. 05. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Matriční úřady jsou určené obecní úřady, městské úřady, magistráty územně nečleněných statutárních měst, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které vedou matriční knihy, do nichž se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí, ke kterým došlo na území České republiky nebo v cizině (pokud jde o občany ČR). Seznam matričních úřadů stanovilo Ministerstvo vnitra a je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Po provedení zápisu do matriční knihy vydá matriční úřad výpis z matriky, tj. rodný, oddací a úmrtní list.