Vydání občanského průkazu

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Vydání občanského průkazu

Základní informace k životní situaci

UPOZORNĚNÍ - při podání žádosti o doklad pro dítě do 15 let věku VŽDY předkládáte rodný list dítěte  (probíhá kontrola, že žádost podává rodič)


Občanský průkaz (OP) jako průkaz totožnosti je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena soudem. 

OP lze vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

   

Typy občanských průkazů

Od 2. srpna 2021 se vydávají strojově čitelné OP s biometrickými údaji, kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči dat.

 

OP s biometrickými údaji se vydávají:

občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,

občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a 

občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let

občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok, 

 

Dále se vydává dočasný OP (bez biometrických a strojově čitelných údajů): 

s dobou platnosti na 5 měsíců a to:

z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo 

v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události

a

s dobou platnosti na 2 měsíce

jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením 


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let;


Za občana mladšího 15 let  žádá jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,


Za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,  


Za občana staršího 18 let, kterému  brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která má povinnost nebo právo mít občanský průkaz.


O nový občanský průkaz je nutno požádat i v případě, kdy dojde:

- ke změně zapsaných údajů (změna jména, příjmení, rodinného stavu - pokud je v OP zapsán, trvalého pobytu, rodného čísla);

- dojde-li ke ztrátě, odcizení, poškození, zničení, skončení platnosti občanského průkazu;

- dovrší-li občan 15 let.


Při vyřízení nového občanského průkazu nebude na žádost žadatele uveden údaj o rodinném stavu (registrovaném partnerství).


Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji  lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (bez ohledu na místo trvalého pobytu) v rámci ČR. 

Žádost o nový občanský průkaz a biometrické údaje včetně vlastnoručního podpisu se pořizují přímo na příslušném pracovišti  (není předem k dispozici samostatný formulář).

 

Žádost o vydání dočasného občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti:

2 měsíce (bezprostředně po nabytí státního občanství prohlášením nebo udělením) 

lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR.


5 měsíců (z důvodu technické závady na zařízení zabezpečující zpracování a přenos dat nebo potřebných k vydání OP nebo na výrobní technologii potřebné k vydání OP trvající déle než 7 dnů, nebo v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem)

lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v rámci  ČR.


K vydání dočasného občanského průkazu je třeba předložit 2 stejné fotografie, které zobrazují podobu žadatele.


Na které instituci životní situaci řešit

na Městském úřadu Otrokovice nebo  kterémkoliv jiném obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR.


Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadu Otrokovice, nám. 3. května 1341, Otrokovice (přízemí), odbor evidenčně-správní, oddělení občansko-správních agend


Před vstupem k odbavovacím přepážkám si občan zvolí na chodbě u panelu s vyvolávacím systémem na dotykové obrazovce službu, kterou bude vyřizovat; odbavovací zařízení vydá lístek s pořadovým číslem; k vyřízení potřebných záležitostí je občan vyzván zvukovým signálem a upozorněn na hlavním displeji na číslo přepážky, kde bude jeho žádost vyřizována.

Referentky:
Zuzana Terezie Krutská tel. 577 680 232, krutska@muotrokovice.cz
Jana Ludvíková tel. 577 680 233, ludvikova@muotrokovice.cz

Renata Staňková tel. 577 680 233, stankova@muotrokovice.cz

Úřední dny:

Pondělí a středa:    8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.
Úterý a pátek: 8:00-11:30 hod.
Čtvrtek: pro předem objednané klienty


Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vydání občanského průkazu 

UPOZORNĚNÍ - při podání žádosti o doklad pro dítě do 15 let věku VŽDY předkládáte rodný list dítěte  (probíhá kontrola, že žádost podává rodič)

- občanský průkaz pro dítě ml. 15 let: rodný list dítěte - VŽDY a platný OP zákonného zástupce

- první občanský průkaz: rodný list a vzniknou-li důvodné pochybnosti i doklad o státním občanství ČR, nebo cestovní pas;

- při  blížící se skončení OP: dosavadní občanský průkaz;

- při skončené platnosti OP:  rodný list nebo platný průkaz totožnosti, který je veřejnou listinou a jsou v němu uvedeny údaje o žadateli včetně jeho podoby a státního občanství ČR umožňující žadatele identifikovat;
- při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu: dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu manželství, atd);

- při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení OP (tj. nelze předložit dosavadní občanský průkaz): 

rodný list  a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo průkaz totožnosti průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele;

- po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství ČR: rodný list, doklad o státním občanství, nebo platný cestovní pas;
- při omezení svéprávnosti (z důvodu, že občan není schopen požádat o nový občanský průkaz): opatrovník předkládá rodný list občana, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, svůj občanský průkaz, doklad o ustanovení opatrovníkem (v případě potřeby další doklady potřebné k odstranění případných rozporů).


Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání nového dokladu předložit výše zmíněné doklady (rodný list nebo průkaz totožnosti, který je veřejnou listinou) je povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem.


Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.


Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji pořizuje v elektronické podobě úředník s využitím údajů vedených v informačních systémech a občan ji podepíše přes tablet. Formulář v papírové podobě se nevyplňuje.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek  se hradí při podání žádosti o vydání občanského průkazu. Lze ho uhradit v hotovosti nebo platební kartou.


Výše poplatku:

za vydání občanského průkazu s biometrickými údaji

- ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne - 1 000 Kč, občan mladší 15 let 500 Kč (převzetí dokladu možné pouze na Ministerstvu vnitra v Praze)

- ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 500 Kč, občan ml. 15 let 300 Kč

- při ztrátě, odcizení, poškození, zničení OP a při podezření na zneužití občanského průkazu -  200 Kč

- z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu -  200 Kč   

- pro dítě do 15 let - 100 Kč

- pro občana staršího 15 let bez trvalého pobytu na území ČR - 200 Kč

- při převzetí nového dokladu u jiného úřadu ORP, než kde občan podal žádost o vydání nového OP - 100 Kč


za vydání dočasného občanského průkazu

bezprostředně po nabytí státního občanství ČR prohlášením nebo udělením pokud  je žádost podána do 2 měsíců od nabytí st. občanství (platný 2 měsíce) - 200 Kč, osoba ml. 15 let 100 Kč


Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz s biometrickými údaji vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě a to:

 - v pracovních dnech do 24 hodin, nebo

 - do 5 pracovních dnů.


Dočasný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností 

- do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.


Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.


Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Informace k převzetí hotového občanského průkazu.

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. 


Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec. 

Zmocní-li žadatel k převzetí občanského průkazu jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí občanského průkazu předložit platný doklad totožnosti a zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.


Občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 30 dní převezme občan nebo zákonný zástupce na úřadě obce s rozšířenou působností v rámci ČR, který uvedl při podání žádosti.


Občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin je možné převzít pouze na pracovišti ministerstva vnitra v Praze, převzetí na jiném úřadu není možné.

Občanský průkaz ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dní převezme občan nebo jeho zákonný zástupce u ministerstva vnitra nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož byla žádost o vydání občanského průkazu podána nebo u jiného úřadu ORP, který uvedl při podání.


Občanský průkaz mohou převzít tyto osoby:

- občan starší 15 let,

- za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

- za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, přebírá občanský průkaz tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,

- za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci;

- zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, nemůže-li se žadatel osobně dostavit k převzetí z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu.


Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgánu mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.


Elektronická služba, kterou lze využít

Prostřednictvím internetových stránek Městského úřadu  Otrokovice se lze objednat ke všem činnostem týkajícím se občanských průkazů na určitý termín.
On-line objednávkový systém


Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech;

vyhláška č. 281/2021 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a některá ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech


Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při rozhodování podle zákona o občanských průkazech se postupuje podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Pokud není stanoveno jinak,  proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Otrokovice, odbor evidenčně-správní, rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad. 


Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 65 zákona o občanských průkazech.  
Přestupku se dopustí ten, kdo:

                                                                                                                                                                                                                                                                          1)  úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,
2) poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,
3) poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu,
4) poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,
5) poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy,
6) nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů ode dne,

a) ve kterém dosáhl věku 15 let,

b) nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo

c) ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,  


7)  nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu  

a) uplynutí doby v něm uvedené,

b) ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,

c) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

d) nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu,


8)  nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 60 dnů (15+45) ode dne,

a) ohlášení změny místa trvalého pobytu,

b) nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,

c) nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,

d) změny pohlaví,

e) změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu

f) ve kterém nabyl státní občanství České republiky,


9)  poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,  
10) nepřevezme občanský průkaz,
11) neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení.

 
Za přestupek uvedený v bodech 1)-5), 9) a 11) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek v bodech 6) - 8). a 10) lze uložit pokutu do 15 000 Kč.


Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.  


Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny.
Skutečnost, že se dlouhodobě zdržovali v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.


Nejčastější dotazy

Potřebuji  mít s sebou rodný list k podání žádosti o nový občanský průkaz  pro dítě mladší 15 let i v případě, že už mu byl v minulosti občanský průkaz  vydán?

Ano, potřebujete ho mít s sebou z toho důvodu, že úředník ověřuje, Zda žádost podává rodič nebo jiný zákonný zástupce.


Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?
Na žádost občana lze do občanského průkazu uvést rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství.


Lze do občanského průkazu zapsat akademický titul?
Od 2. srpna 2021 se do občanských průkazů žádné tituly nezapisují.


Kdy lze žádat o výměnu neplatného občanského průkazu?
Doporučujeme požádat o vydání nového občanského průkazu alespoň 30 dnů před uplynutím platnosti, abyste neměli problémy s prokazováním totožnosti.

Bezplatně lze požádat až půl roku před uplynutím platnosti občanského průkazu.


Jaký je postup při podání žádosti o OP pro občany, kteří se nemohou ze závažných důvodů osobně  dostavit na úřad  a podat žádost o nový občanský průkaz?

Nemůže-li se občan dostavit osobně k podání žádosti o vydání OP nebo k převzetí vyhotoveného OP ze závažných důvodů, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů; zabezpečí přijetí žádosti o vydání OP nebo jeho předání obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje (u nás Městský úřad Otrokovice, odbor evidenčně-správní).


Z výše uvedených důvodů lze využít tzv. pojízdný úřad, který slouží jako mobilní pracoviště pro zajištění podání žádosti o nový občanský průkaz a jeho následné převzetí mimo prostor úřadu. 


Občan, který se zdržuje ve správním obvodu našeho města, může požádat o zajištění výše uvedené služby telefonicky na číslech: 577 680 232, 577 680 233 nebo 577 680 102.


Doporučujeme požádat o vydání nového OP alespoň 60 dnů před skončením platnosti stávajícího OP, aby mohlo být zaručeno, že nový OP bude občanovi doručen včas.

Pokud by byl OP při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a budou vyžadovány další doklady, např. rodný list.


Další informace

Poskytnutí údajů o držiteli občanského průkazu

Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje údaje z evidence občanských průkazů pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva. Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti. V případě zmocněnce, musí být plná moc udělená speciálně k výdeji údajů z evidence OP a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.


Postup při ztrátě, odcizení, poškození, zničení OP a podezření na nebezpečí zneužití občanského průkazu
Občan je povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že došlo ke ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu. V případě ztráty a odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii. Při pobytu v zahraničí pak nejbližšímu zastupitelskému úřadu

Ohlášení provede občan osobní návštěvou, kdy na příslušném úřadě vypíše oznámení o tom, jak k události došlo a musí prokázat svou totožnost (např. rodným listem, cestovním pasem nebo jiným dokladem, který je veřejnou listinou).


Skončení platnosti občanského průkazu 

Platnost občanského průkazu skončí: 

- uplynutím doby v něm uvedené,

- ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití, 

- dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 

- dnem ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

- pozbytím státního občanství České republiky, 

- úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,

- převzetím nového občanského průkazu, 

- odevzdáním nalezeného občanského průkazu, 

- dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu (např. z důvodu poškození občanského průkazu, podstatné změny podoby).


Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne:

- ohlášení změny místa trvalého pobytu,

- nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení, 

- nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,

- změny pohlaví,

- změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Další informace k osobním dokladům lze získat také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

 

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor evidenčně-správní

Kontaktní osoba

Jana Ludvíková
e-mail: ludvikova@muotrokovice.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 08. 2021

Popis byl naposledy aktualizován

05. 04. 2022

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno