Vydání cestovního pasu

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Vydání cestovního pasu

Základní informace k životní situaci

UPOZORNĚNÍ - při podání žádosti o doklad pro dítě do 15 let věku VŽDY předkládáte rodný list dítěte  (probíhá kontrola, že žádost podává rodič)


Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod.

Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství ČR a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu.

Ve lhůtě do 24 hodin/ 5 pracovních dnů/ 30 dnů se vydává cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
• občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let
• občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let

Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

• za občana mladšího15 let – žádost podává zákonný zástupce (též pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem).


 • občan od 15 do 18 let - žádá osobně se souhlasem zákonného zástupce (ten musí být osobně přítomen nebo může žadatel doložit písemný souhlas  zákonného zástupce, na kterém je jeho podpis úředně ověřen).


Vždy je nutná osobní účast osoby (dítěte), pro kterou je pas vyřizován


občan starší 18 let – žádost podává osobně

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Cestovní doklad lze vydat na žádost, která splňuje náležitosti stanovené zákonem o cestovních dokladech.
Držiteli platného cestovního pasu lze vydat další cestovní pas jen v odůvodněných případech např. vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan další cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí).


Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o vydání cestovního dokladu na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. 

K vyřízení cestovního dokladu se lze elektronicky objednat na konkrétní datum a čas na webu www.otrokovice.cz (volba Elektronické a ostatní služby v horní liště).

Na které instituci životní situaci řešit

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Cestovní pas vydávaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra ČR

Cestovní pas vydávaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra ČR

Cestovního pas vydávaný ve lhůtě do 30 dnů u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností

Cestovního pas vydávaný ve lhůtě do 120 dnů v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem

Pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna

PŘEVZETÍ HOTOVÉHO CESTOVNÍHO DOKLADU
Cestovní pas vydávaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra ČR

Cestovní pas vydávaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností u kterého byla žádost podána nebo u Ministerstva vnitra ČR

Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 30 dnů u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, který žadatel uvede při podání žádosti o vydání cestovního pasu

• v případech zvláštního zřetele hodných je možné cestovní pas předat i zmocněnci na základě předložení speciální plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele


Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1341, (2. budova-přízemí), odbor evidenčně-správní, odd. občansko-správních agend

Referentky
Jana Ludvíková tel. 577 680 233, ludvikova@muotrokovice.cz
Zuzana Terezie Krutská tel. 577 680 232, krutska@muotrokovice.cz
Renata Staňková tel. 577 680 233, stankova@muotrokovice.cz

Úřední dny

Pondělí a středa:  8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.
Úterý a pátek: 8:00-11:30 hod.
Čtvrtek: 8:00-11:30 hod. – po předchozím objednání


Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občan mladší 15 let

• rodný list dítěte - VŽDY (i když byl dítěti už pas  v minulosti vydán) probíhá kontrola, že žádost podává rodič
• platný doklad totožnosti zákonného zástupce
• rozhodnutí soudu - předkládá-li žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana ml. 15 let
• v případě pochybností o státním občanství žadatele také oddací list nebo rodné listy rodičů (pokud se jedná o vydání 1. cestovního dokladu)
• přítomnost zákonného zástupce je nutná


Občan starší 15 a mladší 18 let:

• rodný list žadatele -  VŽDY (i když byl žadateli už pas v minulosti vydán)- probíhá kontrola, že souhlas se žádostí o vydání cestovního pasu uděluje zákonný zástupce žadatele do 18 let
• doklad totožnosti žadatele a zákonného zástupce
• přítomnost zákonného zástupce je nutná, protože dává souhlas s vydáním cestovního pasu žadateli, který nedovršil 18 let (osobní přítomnost je možné nahradit písemným souhlasem s ověřeným podpisem zákonného zástupce)


Občan starší 18 let
• platný občanský průkaz, cestovní doklad (pokud vlastní)


Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:


ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin pracovního dne
• občan starší 15 let (platnost 10 let) 6 000,- Kč
• občan mladší 15 let (platnost 5 let) 2 000,- Kč

ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
• občan starší 15 let (platnost 10 let) 3 000,- Kč
• občan mladší 15 let (platnost 5 let) 1 000,- Kč

ve lhůtě do 30 dnů
• občan starší 15 let 600,- Kč
• občan mladší 15 let 100,- Kč

Správní poplatky se platí při podání žádosti o vydání cestovního dokladu. Platbu je možné provést v hotovosti nebo bezhotovostně prostřednictvím platební karty.


Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:
Ve standardní lhůtě: vydává se do 30 dnů
Pokud je žádost podána v zahraničí prostřednictvím zastupitelského úřadu: do 120 dnů

Ve zkrácené lhůtě:
v pracovních dnech do 24 hodin nebo
do 5 pracovních dnů


Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.


Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.


Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 281/2021Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu


Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při rozhodování podle zákona o cestovních dokladech se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), pokud není stanoveno jinak.

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Otrokovice, odbor evidenčně-správní, rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad.

Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního pasu), lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Otrokovice rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a krajský živnostenský úřad.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona č. 329/1999 Sb., (o cestovních dokladech) v platném znění. Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený tímto zákonem, může být takové jednání posouzeno jako přestupek.

Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím nebo také neodevzdání neplatného cestovního dokladu.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.


Nejčastější dotazy

Potřebuji  mít s sebou k podání žádosti o nový cestovní pas pro dítě mladší 15 let mít s sebou jeho rodný list  i v případě, že už mu byl v minulosti cestovní pas vydán?

Ano, potřebujete ho mít s sebou z toho důvodu, že úředník ověřuje, zda žádost podává rodič nebo jiný zákonný zástupce.


Může žádost o pas pro dítě podat také babička?
Ne, není to možné.
Žádost mohou podat pouze osoby stanovené zákonem č. 329/1999 Sb. - viz. výše bod 05 – zde jsou vyjmenovány osoby, které jsou oprávněny podat žádost o vydání cestovního dokladu.

Může za mne podat žádost o vydání pasu nebo vyzvednout hotový doklad někdo jiný na základě plné moci?
U cestovního pasu, který obsahuje biometrické údaje (podobu a otisky prstů) není možné podání žádosti jinou osobou, žadatel musí být bezpodmínečně přítomen.
Předat pas jiné osobě lze pouze z důvodu zvláštního zřetele hodného - na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby, pro kterou je nový cestovní pas vydán.

Proč nelze držiteli ponechat neplatný pas, ve kterém je platné vízum?
Protože podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je občan povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní pas, jinak se dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.


Další informace

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

www.mvcr.cz

volba služby pro veřejnost – rady a služby – osobní doklady – cestovní doklady/cestovní doklady k cestám do EU


Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor evidenčně-správní

Kontaktní osoba

Jana Ludvíková
e-mail: ludvikova@muotrokovice.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 07. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

22. 09. 2022

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Otisky prstů rukou jsou snímány žadatelům starším 12 let .

Z každé ruky se pořídí otisk jednoho prstu. Nejdříve se snímá otisk ukazováku pravé ruky. Není-li dosaženo požadované kvality otisku ukazováku, snímá se postupně otisk palce, prostředníku nebo prsteníku pravé ruky, dokud otisk nevyhoví požadované kvalitě. Obdobně se postupuje u levé ruky.

Na kvalitu otisků prstů rukou, pořizovaných při podání žádosti o cestovní doklad, může mít vliv např. zvýšená vlhkost kůže, předchozí ošetření kosmetickými přípravky nebo znečištění pevnými částicemi.

V případě poškození nosiče dat v průběhu cesty do zahraničí nebo nemožnosti načtení nosiče dat z důvodu nekompatibility čtecího zařízení, lze dokončit cestu do zahraničí a vrátit se do České republiky bez přijímání zvláštních opatření.

Občan má právo si nechat ověřit funkčnost nosiče dat kdykoli po dobu platnosti e-pasu. Ověření je držiteli umožněno na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.


Ztráta/odcizení/zničení cestovního dokladu
Držitel cestovního dokladu je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení cestovního dokladu nebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu.

Držitel cestovního dokladu, nacházející se v zahraničí, je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu a tento bezodkladně oznámí tuto skutečnost orgánu příslušnému k vydání cestovního pasu.

Skončení platnosti cestovního dokladu
Platnost cestovního dokladu končí:
• uplynutím doby v něm vyznačené
• ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
• uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana po uzavření manželství
• pozbytím státního občanství
• úmrtím

Místně příslušný úřad může rozhodnout o skončení platnosti cestovního dokladu, jestliže:
• je poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
• obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně prováděné změny
• jeho držitel podstatně změnil podobu