Uzavření manželství zástupcem

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Uzavření manželství zástupcem

Základní informace k životní situaci

Z důležitých důvodů může pověřený úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolit, aby prohlášení snoubence o tom, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Zastoupit se však dá jen jeden ze snoubenců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O uzavření manželství zástupcem mohou požádat snoubenci a zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců. Oba snoubenci nemohou být zastoupeni.
Zástupcem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba, která není zbavena způsobilosti k právním úkonům, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena a která je stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje.
Manželství nemůže být uzavřeno:
1. se ženatým mužem nebo vdanou ženou, 
2. mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá, 
3. nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let, 
4. osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu, 
5. osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství. 
Manželství nevznikne:
1. jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím, 
2. jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let. 
3. jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti, 
4. jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, 
5. jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Na které instituci životní situaci řešit

O povolení uzavřít manželství zástupcem rozhoduje úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, popřípadě podle místa jeho posledního trvalého pobytu. Pokud takový pobyt na území České republiky žádný ze snoubenců neměl, je příslušný k rozhodnutí Magistrát hlavního města Prahy.
K uzavření manželství může dojít:
1. před kterýmkoli matričním úřadem v České republice 
2. před orgánem státem registrované církve 
3. před orgánem státem registrované náboženské společnosti 
4. v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen 
5. před zastupitelským úřadem České republiky v cizině 
6. v cizině též před orgánem k tomu zmocněným (bližší informace obdržíte na matričním úřadu v České republice).

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Krajský úřad Zlín, Třída Tomáše Bati 21, Zlín
Městský úřad Otrokovice, nám.3. května 1340, přízemí, budova č. 2, kancelář č.110, Ivana Barešová, tel. 577 680 108


Úřední hodiny: 

Po a St - 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hodin
Út a Pá - 8:00-11:30 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Případný zástupce předloží u příslušného úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu žádost o povolení uzavření manželství zástupcem. K této žádosti přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k dotazníku k uzavření manželství a písemnou plnou moc.
Písemná plná moc obsahuje:
1. úředně ověřený podpis zmocnitele, 
2. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce, přesné označení zástupce a obou snoubenců (jména, příjmení, data a místa narození, místa trvalého pobytu, případně rodná příjmení), 
3. prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru, dohodu o příjmení snoubenců, 
4. pokud si snoubenci ponechají svá dosavadní příjmení - dohodu o příjmení dětí (v mužském i ženském tvaru), 
5. dále prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství, 
6. pokud žádá cizí státní příslušník občan o povolení uzavřít manželství zástupcem, musí kromě plné moci výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě cizince uznáno za platné. 
Při uzavírání manželství předloží
1. písemnou plnou moc, 
2. povolení okresního úřadu (úřadu s rozšířenou působností) uzavřít manželství zástupcem, 
3. průkaz totožnosti zástupce 
4. další doklady jako u uzavření manželství bez zástupce: 
1. vyplněný dotazník k uzavření manželství 
2. rodný list obou snoubenců 
3. doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem) 
4. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem) 
5. je-li některý ze snoubenců ovdovělý - úmrtní list zemřelého manžela (manželky) 
6. je-li některý ze snoubenců rozveden - pravomocné soudní rozhodnutí o rozvodu 
7. byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný - rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu) 
8. jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci 
9. jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci 
10. jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů 
11. jde-li o cizince , potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné, 
Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto „osvědčení“ nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč v hotovosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Krajský úřad (úřad s rozšířenou působností) je povinen rozhodnout o povolení uzavřít manželství zástupcem a matriční úřad vydat osvědčení k církevnímu sňatku do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu a dalších dokladů souvisejících se změnou stavu popř. bydliště.

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 301/2000 Sb.
zákon č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 97/1963 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení uzavřít manželství zástupcem nebo zamítnutí vydání osvědčení k církevnímu sňatku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím toho krajského úřadu (u uzavření manželství zástupcem) nebo matričního úřadu (u osvědčení k církevnímu sňatku), který zamítavé rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17. 01. 2005

Popis byl naposledy aktualizován

30. 04. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno