Uzavření manželství - obecně

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Uzavření manželství - obecně

Základní informace k životní situaci

- na kterémkoli matričním úřadu v České republice
- je-li život snoubence přímo ohrožen, může se manželství uzavřít na kterémkoli místě
- před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti 
- v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen 
- před zastupitelským úřadem České republiky v cizině 
- v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.
Způsobilost k uzavření manželství:
Manželství nemůže být uzavřeno:
1. se ženatým mužem nebo vdanou ženou,
2. mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
3. nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let,
4. osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
5. osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.
Manželství nevznikne:
1. jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
2. jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let,
3. jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
4. jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem,
5. jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem.
Uzavření manželství v zastoupení:
Z důležitých důvodů může úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolit, aby prohlášení snoubence o tom, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Zastoupit se však dá jen jeden ze snoubenců.
Zástupcem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba, která není zbavena způsobilosti k právním úkonům, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena a která je stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje (podrobně v části uzavření manželství zástupcem).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Na které instituci životní situaci řešit

Snoubenci mohou uzavřít manželství
- na kterémkoli matričním úřadu na území ČR
- před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti.
V cizině mohou snoubenci uzavřít manželství před zastupitelským úřadem České republiky, nebo též před orgánem k tomu zmocněným (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad v České republice).
Je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, lze uzavřít manželství i před kterýmkoli obecním úřadem na kterémkoli místě. V cizině mohou snoubenci uzavřít manželství před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí.
O povolení uzavřít manželství zástupcem rozhoduje úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, popřípadě podle místa jeho posledního trvalého pobytu. Pokud trvalý pobyt na území ČR žádný ze snoubenců neměl, rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

K podání žádosti o uzavření manželství je třeba se dostavit osobně v úřední dny, tj. Po a St v době od 8:00-11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin, Út a Pá od 8:00-11:30 hodin, v přízemí budovy č. 2 MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, kanc.č. 110, Ivana Barešová, tel. 577 680 108

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenec, který je státním občanem ČR, k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí níže uvedené doklady.Dotazník k uzavření manželství zpracovává matrikářka elektronicky.
1. doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
2. rodný list,
3. doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
4. výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
5. případný úmrtní list zemřelého manžela,
6. případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu).
7. jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
8. jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto „osvědčení“ nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
Cizí státní občané a občané České republiky s trvalým pobytem v cizině předloží výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Tyto doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt. Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a opatřené příslušným ověřeními. To neplatí pro listiny vydané ve slovenském jazyce.
Cizí státní občané dále předloží:
1. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství. Je-li v dokladu uveden údaj o úmrtí bývalého manžela, pak cizinec již nemusí předkládat odpovídající úmrtní list.
2. potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není starší 7 pracovních dnů.
Případný zástupce předloží u příslušného krajského úřadu žádost o povolení uzavření manželství zástupcem. K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství a písemnou plnou moc. Písemná plná moc obsahuje:
1. úředně ověřený podpis zmocnitele,
2. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce,
3. prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru
4. prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství,
5. pokud žádá cizí státní občan o povolení uzavření manželství zástupcem, musí kromě výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné,
Při uzavírání manželství předloží:
1. písemnou plnou moc,
2. povolení krajského úřadu uzavřít manželství zástupcem,
3. průkaz totožnosti zástupce,
4. další doklady jako při uzavření manželství bez zástupce:
1. vyplněný dotazník k uzavření manželství
2. rodný list obou snoubenců
3. doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
4. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
5. je-li některý ze snoubenců ovdovělý - úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
6. je-li některý ze snoubenců rozveden - pravomocné soudní rozhodnutí o rozvodu
7. byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný - rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
8. jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
9. jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
10. jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů
11. jde-li o cizince, potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

1. Za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR je poplatek 3.000,- Kč.
2. Za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR je poplatek 2.000,- Kč
3. Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří mají trvalý pobyt na území ČR je bez poplatku.
4. Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou místnost je poplatek 1.000,- Kč.
5. Za vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem zaplatí snoubenec 500 Kč.
Poplatek se hradí na pokladně, 1.patro, budova MěÚ Otrokovice č.1, dveře č.224.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu a dalších dokladů souvisejících se změnou stavu popř. bydliště.

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 301/2000 Sb.,
zákon č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 97/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti zamítavému rozhodnutí o vydání osvědčení k církevnímu sňatku, nebo povolení uzavření manželství před jiným než příslušným matričním úřadem nebo na jiném vhodném místě, případně proti zamítavému rozhodnutí o povolení uzavření manželství zástupcem, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, (u uzavření manželství zástupcem), který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17. 01. 2005

Popis byl naposledy aktualizován

02. 05. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Matriční úřady jsou určené obecní úřady, městské úřady, magistráty územně nečleněných statutárních měst, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které vedou matriční knihy, do nichž se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí, ke kterým došlo na území České republiky nebo v cizině (pokud jde o občany ČR). Seznam matričních úřadů stanovilo Ministerstvo vnitra a je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Po provedení zápisu do matriční knihy vydá příslušný matriční úřad výpis z matriky, tj. rodný, oddací a úmrtní list.