Uzavření církevního manželství

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Uzavření církevního manželství

Základní informace k životní situaci

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Církevní sňatek je uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Toto osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.
Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.
Manželství nemůže být uzavřeno:
1. se ženatým mužem nebo vdanou ženou,
2. mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
3. nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let,
4. osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
5. osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.
Manželství nevznikne:
1. jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
2. jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let.
3. jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
4. jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem,
5. jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným k vydání osvědčení je matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů potřebných k uzavření manželství.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

K podání žádosti o uzavření manželství je třeba se dostavit osobně v úřední dny, tj. Po a St v době od 8:00-11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin,Út a Pá od 8:00-11:30 hodin v přízemí budovy č. 2 MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, kanc. č. 110, Ivana Barešová, tel.č. 577 680 108

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K písemné žádosti vydání o osvědčení snoubenci, státní občané ČR, připojí
1. doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
2. rodný list,
3. doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
4. výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
5. případný úmrtní list zemřelého manžela,
6. případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu).
7. jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
8. jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
Toto osvědčení pak snoubenci předloží představiteli církve nebo náboženské společnosti před uzavřením manželství (obřad).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Tento úkon je bez správního poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

--- Neuvedeno ---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Orgán státem registrované církve, nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno.
Matriční úřad po zápisu uzavřeného manželství do knihy manželství vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 301/2000 Sb., 
zákon č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 97/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Proti zamítavému rozhodnutí o vydání osvědčení k církevnímu sňatku, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17. 01. 2005

Popis byl naposledy aktualizován

02. 05. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Matriční úřady jsou určené obecní úřady, městské úřady, magistráty územně nečleněných statutárních měst, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které vedou matriční knihy, do nichž se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí, ke kterým došlo na území České republiky nebo v cizině (pokud jde o občany ČR). Seznam matričních úřadů stanovilo Ministerstvo vnitra a je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Po provedení zápisu do matriční knihy vydá matriční úřad výpis z matriky, tj. rodný, oddací a úmrtní list.