Ověřování pravosti podpisu na listinách

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Ověřování pravosti podpisu na listinách

Základní informace k životní situaci

Ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) provádí
- obecní úřad,
- městský úřad,
- úřad města,
- v hlavním městě Praze obvodní úřad nebo místní úřad,
- v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části, který vede matriku
Obecní úřad obce s rozšířenou působností,ve městech Brně,Ostravě a Plzni magistráty těchto měst mohou pověřit vidimací a legalizací i obecní úřad nebo místní úřad, který nevede matriku, za předpokladu, že jsou u něho vytvořeny podmínky pro zabezpečení kvalifikovaného výkonu této činnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O provedení vidimace nebo legalizace může požádat fyzická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

K provedení legalizace je třeba se dostavit osobně.

Na které instituci životní situaci řešit

K provedení legalizace je třeba se dostavit osobně:
- na MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
- dále na kterýkoli matriční úřad
- na obecní úřad, který byl pověřen vidimací a legalizací
Legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu. Žádá-li o legalizaci fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na úřad, může pověřený pracovník provést legalizaci i na jiném vhodném místě. Tato forma ověření je přípustná jen v neúřední dny po předchozí dohodě s pověřeným pracovníkem.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

K provedení legalizace je třeba se dostavit osobně:
Po a St v době od 8:00-11:30 a od 12:30- 17:00 hodin
Út a Pá od 8:00-11:30

v přízemí budovy č. 2 MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice,
kanc.č. 110, Marcela Vrbecká, tel. 577 680 109
kanc.č. 110, Ivana Barešová, tel. 577 680 108
kanc. č. 109, Vladimíra Urbanová, tel. 577 680 234

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K legalizaci (ověření pravosti podpisu) je třeba předložit
- průkaz totožnosti (platný úřední průkaz vydaný státním orgánem, který obsahuje jméno, příjmení, datum narození žadatele)
- listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepsala, nebo podpis na ní uvedený uznala za vlastní.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky
- Za ověření každého podpisu na listině (legalizace) 30,- Kč
Poplatek se hradí přímo na místě, a to v přízemí budovy č.2 MěÚ Otrokovice,
nám.3.května 1341, 765 02 Otrokovice, kanc.č. 110, 109

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

--- Neuvedeno ---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 03. 2006

Popis byl naposledy aktualizován

30. 04. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Úřad neprovede legalizaci:
- jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
- jde-li o podpis na listině, která neobsahuje žádný text
Nemůže-li fyzická osoba číst nebo psát, provede pověřený pracovník legalizaci pouze za účasti dvou svědků. Svou přítomnost stvrdí svědci podpisem v ověřovací knize.

Kde získáte bližší informace
- Městský úřad Otrokovice, odbor evidenčně-správní, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice,
tel. 577 680 108, 577 680 109, 577 680 234
Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik,U Obecního domu 3, 112 20 Praha 1