Poplatek ze psů

 • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Poplatek ze psů

Základní informace k životní situaciPředmět poplatku

Poplatek ze psů se podle § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatníci

Poplatek ze psů platí a poplatníkem tohoto poplatku podle § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích je držitel psa. Tím může být 

 1. fyzická osoba, která je přihlášena na území ČR, konkrétně na adrese na území města,

(přihlášením se podle § 16c zákona o místních poplatcích rozumí

 • přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo 
 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt, nebo který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, nebo který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, anebo kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců),
  1. právnická osoba, která má na území ČR sídlo.

Od poplatku ze psů je podle § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích osvobozen držitel psa, kterým je

 1. osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v písm. a),
 3. osoba provozující útulek pro zvířata,
 4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. to může být uživatel honitby v případě loveckých psů dle zákona o myslivosti).

Placení poplatku

Poplatek ze psů platí poplatník obci příslušné podle místa přihlášení nebo sídla poplatníka. Při změně místa přihlášení nebo sídla se poplatek platí podle § 2 odst. 4 zákona o místních poplatcích od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se podle § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Čl. 2

Sazby poplatku

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok se stanovuje takto:

 

Je-li pes chován (umístěn) v rodinném

 domě[i]) nebo na pozemcích mimo budovy

 (např. ve venkovním kotci):

V ostatních případech umístění psa

 (např. v bytovém domě):


Za prvního (jednoho) psa daného poplatníka:

600 Kč/rok

1 200 Kč/rok

Za druhého a každého dalšího psa daného poplatníka:

900Kč/rok

1 800 Kč/rok

 

 

Čl. 3

Úlevy od poplatku (snížená sazba poplatku)

Sníženou sazbu poplatku platí poplatníci - fyzické osoby

 1. starší 65 let,
 2. ve věku do 65 let,  
 3. které jsou poživateli invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého anebo sirotčího důchodu, 
 4. které čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo
 5. které jsou déle než 12 měsíců vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání a jejichž jediným zdrojem příjmů jsou dávky v hmotné nouzi, případně dávky státní sociální podpory.

Snížená sazba poplatku ze psů za kalendářní rok se stanovuje takto:

 

 

Je-li pes chován (umístěn) v rodinném domě2) nebo na pozemcích mimo budovy (např. ve venkovním kotci):

V ostatních případech umístění psa (např. v bytovém domě):

Za prvního (jednoho) psa daného poplatníka:

     100 Kč/rok

200 Kč/rok

Za druhého a každého dalšího psa daného poplatníka:

     150Kč/rok

300 Kč/rok

 

Čl. 4

Osvobození od poplatku

Poplatek ze psů se mimo zákonného osvobození[ii]) dále neplatí ze psů:

 1. užívaných Policií České republiky,
 2. s osvědčením nebo jiným obdobným dokladem o výcviku či zkoušce daného psa k záchranářským účelům nebo ke canisterapeutickým účelům,   
 3. chovaných (umístěných) v osadách Buňov a Terezov.

 

Čl. 5

Lhůta pro podání ohlášení

Poplatník, včetně poplatníka osvobozeného od poplatku ze psů je povinen podat správci poplatku ohlášení k poplatku ze psů ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro vznik nebo zánik poplatkové povinnosti, anebo pro stanovení poplatku. 

Zejména jde o následující skutečnosti:

 1. přihlášení poplatníka nebo zápis jeho sídla na adrese na území města, pokud je daný poplatník držitelem psa staršího tří měsíců,
 2. dovršení stáří tří měsíců u psa, kterého má poplatník v držbě,
 3. nabytí do držby psa staršího tří měsíců (např. koupě psa, přijetí darovaného psa),
 4. nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.


Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy nastala.

Správce poplatku vydá poplatníkovi při prvním splnění ohlašovací povinnosti týkající se daného psa známku pro psa (dále jen „známka“), která slouží k označení daného psa. Vydaná známka je nepřenosná na jiného psa, byť jde o psa téhož poplatníka, a rovněž není přípustné převádět držbu psa společně s vydanou známkou. V případě ztráty, zničení nebo odcizení známky vydá správce poplatku poplatníkovi na základě jeho oznámení známku novou.  

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

Poplatek ze psů, jehož celková roční výše u poplatníka nepřevyšuje 400 Kč, je splatný jednorázově na kalendářní rok do 30. dubna daného roku, a vznikne-li poplatková povinnost po 1. dubnu daného roku, pak do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.


Poplatek ze psů, jehož celková roční výše u poplatníka je více než 400 Kč, je na kalendářní rok splatný ve dvou stejných splátkách:

 1. první do 30. dubna daného roku, a vznikne-li poplatková povinnost po 1. dubnu daného roku, pak do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti,
 2. druhá do 31. října daného roku, a vznikne-li poplatková povinnost po 1. dubnu daného roku, pak do 7 měsíců ode dne vzniku poplatkové povinnosti.


Zanikne-li poplatková povinnost k poplatku ze psů v průběhu kalendářního roku, je dosud neuhrazený nedoplatek poplatku ze psů na daný kalendářní rok splatný do 30 dnů po zániku poplatkové povinnosti.

[i]) § 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů: Rodinný dům je stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

[ii]) § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek ze psů platí, nejde-li o případ osvobození od poplatku, a poplatníkem tohoto poplatku podle § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích je
a) každá fyzická osoba, která je držitelem psa (psů) a která je přihlášena na území města Otrokovice,
b) každá právnická osoba, která je držitelem psa (psů) a která má ve městě Otrokovice sídlo.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen písemně (předepsaný tiskopis) ohlásit správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy předmětná skutečnost nastala, následující skutečnosti:
a) nabytí psa staršího tří měsíců do držby,
b) dovršení stáří tří měsíců u psa, kterého má v držbě,
c) pozbytí držby psa staršího tří měsíců ( např. uhynutí psa, prodej psa, předání psa jinému držiteli),
d) každou změnu skutečnosti, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
odbor ekonomický, oddělení správy místních poplatků, 1.etáž – budova č. 1 MěÚ, kancelář č. 222
Dana Bartolomeu, e-mail: bartolomeu@muotrokovice.cz , tel. 577680221
Po, St 8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 - 11.30 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • občanský průkaz, 
 • doklad prokazující nárok na úlevu, případně osvobození od poplatku

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře najdete  v sekci - formuláře - seznam formulářů - 08 Odbor ekonomický - 02 Oddělení správy místních poplatků

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby poplatku

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok se stanovuje takto:

 

Je-li pes chován (umístěn) v rodinném

 domě[i]) nebo na pozemcích mimo budovy

 (např. ve venkovním kotci):

V ostatních případech umístění psa

 (např. v bytovém domě):


Za prvního (jednoho) psa daného poplatníka:

600 Kč/rok

1 200 Kč/rok

Za druhého a každého dalšího psa daného poplatníka:

900Kč/rok

1 800 Kč/rok


Úlevy od poplatku (snížená sazba poplatku)

Sníženou sazbu poplatku platí poplatníci - fyzické osoby

 1. starší 65 let,
 2. ve věku do 65 let,  
 3. které jsou poživateli invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého anebo sirotčího důchodu, 
 4. které čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo
 5. které jsou déle než 12 měsíců vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání a jejichž jediným zdrojem příjmů jsou dávky v hmotné nouzi, případně dávky státní sociální podpory.

Snížená sazba poplatku ze psů za kalendářní rok se stanovuje takto:

 

 

Je-li pes chován (umístěn) v rodinném domě2) nebo 

na pozemcích mimo budovy (např. ve venkovním kotci):

V ostatních případech umístění psa

(např. v bytovém domě):

Za prvního (jednoho) psa daného poplatníka:

     100 Kč/rok

200 Kč/rok

Za druhého a každého dalšího psa daného poplatníka:

     150Kč/rok

300 Kč/rok


Způsob placení

- bezhotovostně na účet města 19-122921/0100 KB Otrokovice. Je třeba znát variabilní symbol (není to rodné číslo)
- platba v hotovosti v pokladnách MěÚ:
Pokladny MěÚ (budova č. 2 MěÚ, přízemí, kanc. 113)
Pondělí, středa 8.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek 8.00 - 11.30


Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatek ze psů je splatný,
a) pokud dojde ke vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, jednorázově na zbytek kalendářního roku do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti,
b) vznikla-li nebo trvá-li poplatková povinnost k 1. lednu daného roku
1. a pokud celková výše poplatku ze psů u poplatníka nepřevyšuje 400 Kč, jednorázově na kalendářní rok do 30. dubna daného roku,
2. a pokud celková výše poplatku ze psů u poplatníka je více než 400 Kč, ve dvou stejných splátkách, první do 30. dubna daného roku a druhá do 31. října daného roku.

Zanikne-li poplatková povinnost k poplatku ze psů v průběhu kalendářního roku, je dosud neuhrazený nedoplatek poplatku ze psů splatný do 30 dnů po zániku poplatkové povinnosti.“

Způsob placení
- bezhotovostně na účet města 19-0000122921/0100 KB Otrokovice. Je třeba znát variabilní symbol (není to rodné číslo)
- platba v hotovosti v pokladnách MěÚ:
Pokladny MěÚ (budova č. 2 MěÚ, přízemí, kanc. 113)
Pondělí, středa 8.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek 8.00 - 11.30

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška města Otrokovice č. 6/2019, o místních poplatcích, ve znění OZV č. 2/2020, OZV č. 2/2021, OZV č. 6/2022 a OZV č. 3/2023

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky stanoví zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
K řádným opravným prostředkům náleží odvolání proti rozhodnutí správce místních poplatků
Podání odvolání: odvolání se podává písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno
Podané odvolání musí obsahovat:
- přesné označení správce poplatku,
- přesné označení odvolatele,
- číslo jednací, případně číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí,proti němuž odvolání směřuje,
- uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí,
- návrh důkazních prostředků k tvrzením v odvolání uvedeným,
- jen rozpor s právními předpisy,
- navrhované změny či zrušení rozhodnutí.

Postup správce poplatku:
- správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, rozhodne o odvolání, pokud mu v plném rozsahu vyhoví. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat,
- správce poplatku může rozhodnout o odvolání i v případě, že mu vyhoví pouze částečně.Proti takovému rozhodnutí je přípustné odvolání.
- správce poplatku odvolání zamítne a zastaví odvolací řízení, pokud je podané odvolání nepřípustné nebo bylo podáno po lhůtě.
- pokud správce poplatku o odvolání sám nerozhodne, postoupí jej s úplným materiálem odvolacímu orgánu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Pořádkovou pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek (ust.§ 247 odst. odst.2 daňového řádu).
Pokutu do 500 000 Kč za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy může správce poplatku uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně - ust. § 247a odst.1 a) daňového řádu.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor ekonomický

Kontaktní osoba

Ilona Svozilová
e-mail: svozilova@muotrokovice.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2024

Popis byl naposledy aktualizován

05. 01. 2024

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno