Poplatek za komunální odpad, a to poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Poplatek za komunální odpad, a to poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Základní informace k životní situaci

Město Otrokovice stanovilo pro svůj územní obvod města Otrokovice obecně závaznou vyhláškou č. 6/2019, o místních poplatcích (dále jen "OZV") poplatek za obecní systém odpadového hospodářství  (dále jen "poplatek za obecní systém") a podrobnosti jeho vybírání.

Správcem místních poplatků je podle § 15 zákona o místních poplatcích příslušný obecní úřad, v našem případě Městský úřad Otrokovice. Správa poplatků je podle zákona o místních poplatcích výkonem přenesené působnosti. Řízení o poplatcích probíhá přednostně podle zákona o místních poplatcích a obecně pak podle daňového řádu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Předmět poplatku

Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je podle § 10f zákona o místních poplatcích jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána

a) přihlášením ve městě,

b) vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území města.

Poplatníci

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je podle § 10e zákona o místních poplatcích

a) fyzická osoba přihlášená ve městě

(přihlášením se podle § 16c zákona o místních poplatcích rozumí

  1. přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
  2. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt, nebo který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, nebo který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, anebo kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců),

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou podle § 10p zákona o místních poplatcích povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se podle § 10r zákona o místních poplatcích pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.


Zákonná osvobození od poplatku

Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je podle § 10g zákona o místních poplatcích osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.


Placení poplatku

Poplatek se podle § 10h odst. 2 zákona o místních poplatcích v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci

a) není tato fyzická osoba přihlášena ve městě, nebo

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

Poplatek se podle § 10h odst. 3 zákona o místních poplatcích v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Poplatkovým obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní rok. Dílčím obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní měsíc.

Čl. 12 OZV

Sazba poplatku

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen "poplatek za obecní systém") se stanovuje ve výši 720 Kč na poplatkové období, kterým je kalendářní rok, a to pro každý jednotlivý předmět poplatku9a). Podmínky snížení poplatku za jednotlivá dílčí období upravuje zákon9b).

Čl. 13 OZV

Osvobození od poplatku dle OZV

(1) Od poplatku za obecní systém je do posledního dne kalendářního měsíce, v němž dosáhne šesti let svého věku, osvobozen poplatník, jehož poplatková povinnost je dána jeho přihlášením ve městě.

(2) Od poplatku za obecní systém, který by měl platit jako vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města, je osvobozen poplatník, jehož poplatková povinnost je zároveň dána jeho přihlášením ve městě i vlastnictvím uvedené nemovité věci.

(3) Od poplatku za obecní systém je dále, mimo zákonného osvobození10a), osvobozen v daném kalendářním roce  poplatník, jehož poplatková povinnost je dána jeho přihlášením ve městě, který se v roce bezprostředně předcházejícím fakticky zdržoval mimo území města více než 300 dnů z důvodu pobytu  a) mimo území České republiky,

                                                                                                                     b) v léčebně dlouhodobě nemocných, případně v nemocnici.

Poplatník, který uplatňuje nárok na osvobození od poplatku podle čl. 13 odst. 3 je povinen podat správci poplatku ohlášení s uvedením údajů rozhodných pro uvedené osvobození ve lhůtě do dne splatnosti poplatku za obecní systém v kalendářním roce, ve kterém uplatňuje nárok na osvobození podle čl. 13 odst. 3. Důsledky nesplnění povinnosti ohlásit ve stanovené lhůtě údaj rozhodný pro osvobození od poplatku upravuje zákon o místních poplatcích § 14a odst. 6 - nárok na osvobození zaniká.


Čl. 14 OZV

Lhůta pro podání ohlášení a vyloučení povinnosti podat ohlášení

(1) Poplatník, včetně poplatníka osvobozeného od poplatku za obecní systém je povinen, není-li dále stanoveno jinak, podat správci poplatku ohlášení k poplatku za obecní systém ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, anebo pro stanovení výše poplatku.

(2) Poplatník, který uplatňuje nárok na osvobození od poplatku podle čl. 13 odst. 3 je povinen podat správci poplatku ohlášení s uvedením údajů rozhodných pro uvedené osvobození ve lhůtě do dne splatnosti poplatku za obecní systém v kalendářním roce, ve kterém uplatňuje nárok na osvobození podle čl. 13 odst. 3. Důsledky nesplnění povinnosti ohlásit ve stanovené lhůtě údaj rozhodný pro osvobození od poplatku upravuje zákon10b).

(3) Povinnost podat ohlášení se vylučuje u poplatníků osvobozených podle čl. 13 odst. 1. (Od poplatku za obecní systém je do posledního dne kalendářního měsíce, v němž dosáhne šesti let svého věku, osvobozen poplatník, jehož poplatková povinnost je dána jeho přihlášením ve městě).


Čl. 15

Splatnost poplatku

(1) Poplatek za obecní systém je splatný jednorázově, vždy do 31. května daného kalendářního roku, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.

(2) Pokud poplatková povinnost vznikla po 30. dubnu daného kalendářního roku, je poplatek za obecní systém v daném kalendářním roce splatný ve lhůtě do 60 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situaceČl. 14 OZV

Lhůta pro podání ohlášení a vyloučení povinnosti podat ohlášení


(1) Poplatník, včetně poplatníka osvobozeného od poplatku za obecní systém je povinen, není-li dále stanoveno jinak, podat správci poplatku ohlášení k poplatku za obecní systém ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, anebo pro stanovení výše poplatku.

(2) Poplatník, který uplatňuje nárok na osvobození od poplatku podle čl. 13 odst. 3 je povinen podat správci poplatku ohlášení s uvedením údajů rozhodných pro uvedené osvobození ve lhůtě do dne splatnosti poplatku za obecní systém v kalendářním roce, ve kterém uplatňuje nárok na osvobození podle čl. 13 odst. 3. Důsledky nesplnění povinnosti ohlásit ve stanovené lhůtě údaj rozhodný pro osvobození od poplatku upravuje zákon10b).

(3) Povinnost podat ohlášení se vylučuje u poplatníků osvobozených podle čl. 13 odst. 1. (Od poplatku za obecní systém je do posledního dne kalendářního měsíce, v němž dosáhne šesti let svého věku, osvobozen poplatník, jehož poplatková povinnost je dána jeho přihlášením ve městě).Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, odbor ekonomický, oddělení správy místních poplatků,
nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice - správce poplatku,
odbor ekonomický, odd. správy místních poplatků - 1.patro budovy č. 1 MěÚ, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
úřední dny Po a St v době 8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt a Pá v době od 8.00 - 11.30
Ilona Svozilová, e-mail: komunal@muotrokovice.cz; epodatelna@muotrokovice.cz


kancelář č. 222, tel. 577680221

Jaké doklady je nutné mít s sebou


Poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce ( čl. 14 odst. 3 této obecně závazné vyhlášky). V případě poplatku odváděného plátcem poplatku podává ohlášení pouze plátce poplatku.


Podle § 14a zákona o místních poplatcích poplatník nebo plátce v ohlášení uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor (např. rodné číslo, IČO), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku.

Povinnost ohlásit údaj podle předchozího odstavce nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě výše uvedených údajů adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Podání ohlášení lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, podepsanou způsobem, se kterým právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Další podrobnosti podání stanovuje § 71 daňového řádu.

Lhůty pro podání ohlášení stanovuje na základě zákona o místních poplatcích tato obecně závazná vyhláška. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, není-li v této obecně závazné vyhlášce stanovena delší lhůta. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle předchozí věty, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.


Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

potřebné formuláře jsou umístěny v sekci - "Potřebuji vyřídit" - formuláře - seznam formulářů - 08 odbor ekonomický - 02 oddělení správy místních poplatků

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ("poplatek za obecní systém") se stanovuje ve výši 720 Kč na poplatkové období, kterým je kalendářní rok, a to pro každý jednotlivý předmět poplatku. Předmětem poplatku je dle § 10f zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 543/2020 sb. jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána přihlášením ve městě nebo vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. 

Poplatek za provoz systému komunálního odpadu na kalendářní rok je splatný vždy do 31. května daného roku


Pokud poplatková povinnost vznikla po 30. dubnu daného roku, je poplatek za provoz systému komunálního odpadu v daném kalendářním roce splatný ve lhůtě do 60 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.


Způsob platby:
- bezhotovostně na účet města - č.ú. 19-122921/0100 vedeného u KB a.s., expozitura Otrokovice
- platba poštovní poukázkou (poštovní poukázka je k dispozici k osobnímu vyzvednutí na MěÚ, odbor ekonomický, odd. správy místních poplatků - není rozesílána
- platba v hotovosti nebo platební kartou v pokladnách MěÚ:
Pokladny MěÚ Otrokovice (budova MěÚ č.2, kanc. 113)
Pondělí, středa 8.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek 8.00 - 11.30

Formuláře si také můžete osobně vyzvednout a přímo vyplnit v kanceláři č. 221 - odbor ekonomický, oddělení správy místních poplatků - 1. patro budovy č. 1 MěÚ, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice. Zde také získáte potřebné informace např. přidělení variabilního symbolu – ke správné identifikaci plateb.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatek za provoz systému komunálního odpadu na kalendářní rok je splatný vždy do 31. května daného roku.


Pokud poplatková povinnost vznikla po 30. dubnu daného roku, je poplatek za provoz systému komunálního odpadu v daném kalendářním roce splatný ve lhůtě do 60 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.


Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,ve znění pozdějších předpisů
- zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Jaké jsou související předpisy

obecně závazná vyhláška (OZV) města Otrokovice č. 6/2019, o místních poplatcích, ve znění  OZV č. 2/2020, OZV č. 2/2021, OZV č. 6/2022 a OZV č. 3/2023

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky stanoví zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který je předpisem pro tuto oblast
K řádným opravným prostředkům náleží odvolání proti rozhodnutí správce místních poplatků
Podání odvolání: odvolání se podává písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno
Podané odvolání musí obsahovat:
- přesné označení správce poplatku,
- přesné označení odvolatele,
- číslo jednací, případně číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí,
proti němuž odvolání směřuje,
- uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí,
- návrh důkazních prostředků k tvrzením v odvolání uvedeným
- jen rozpor s právními předpisy,
- navrhované změny či zrušení rozhodnutí.
Postup správce poplatku:
- správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, rozhodne o odvolání, pokud mu
v plném rozsahu vyhoví. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat,
- správce poplatku může rozhodnout o odvolání i v případě, že mu vyhoví pouze částečně.
Proti takovému rozhodnutí je přípustné odvolání.
Odvolání zamítne a zastaví odvolací řízení, pokud je podané odvolání nepřípustné nebo bylo podáno po lhůtě.
Pokud správce poplatku o odvolání sám nerozhodne, postoupí jej s úplným materiálem odvolacímu orgánu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek.

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází podle § 12 zákona o místních poplatcích poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. V těchto případech vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.


Pořádkovou pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek (ust. § 247 odst. 2 daňového řádu).
Pokutu do 500 000 Kč za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy může správce poplatku uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem poplatku - ust. § 247a odst.1 daňového řádu.


Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor ekonomický

Kontaktní osoba

Ilona Svozilová
e-mail: svozilova@muotrokovice.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2024

Popis byl naposledy aktualizován

08. 02. 2024

Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2025

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno