Ohlášení tombol

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Ohlášení tombol

Základní informace k životní situaci

Dle nového zákona č.186/2016 Sb. o hazardních hrách od 1.1.2017 TOMBOLY, U NICHŽ VÝŠE JISTINY NEPŘEKROČÍ 100.000,- KČ, NEPODLÉHAJÍ POVOLOVACÍMU PROCESU ANI OHLÁŠENÍ.

Tomboly, u nichž výše jistiny činí více než 100.000,- Kč, podléhají dle § 105 a 106 zákonem č.186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (ZHH), ohlášení obecnímu úřadu, a to nejméně 30 dní přede dnem zahájení provozování této hazardní hry.

Provozovatel (tuzemská právnická osoba anebo jiná právnická osoba se sídlem v ČR, EU nebo EHP) může provozovat tombolu jen tehdy, ohlásí-li pořádání tomboly obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být tombola pořádána.
Při provozování tomboly je provozovatel plně odpovědný za to, že provozuje tombolu dle podmínek stanovených zákonem č.186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Sázkové tikety se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování. Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny. Pravděpodobnost výhry u tomboly nesmí být nižší než 1 : 200.
Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem. Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly obecnímu úřadu obce, které byla tombola ohlášena.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ohlášení podává provozovatel tomboly. Provozovatelem tomboly může být právnická osoba se sídlem na území České republiky, EU nebo EHP.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení tomboly se podává písemně nebo osobně na ekonomickém odboru Městského úřadu Otrokovice, odd. správy místních poplatků. Ohlášení musí být učiněno nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení.
Podání učiněné pomocí technického zařízení musí být do 5 dnů po odeslání doplněno písemně nebo ústně do protokolu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlášení provozování tomboly se podává písemně nebo ústně do protokolu. Žadatel může zaslat žádost se všemi náležitostmi poštou nebo může žádost podat osobně v podatelně MěÚ.

Na které instituci životní situaci řešit

Ohlášení tombol s herní jistinou vyšší než 100.000,- Kč se provádí u obecního úřadu obce, na jejímž území má být tombola provozována.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ohlášení a doklady může žadatel předložit v podatelně Městského úřadu Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice – v přízemí budovy č. 1 MěÚ Otrokovice.
Záležitost řeší odbor ekonomický, odd. správy místních poplatků, MěÚ Otrokovice (Bc. Chmelová, kanc. č. 222A, tel. 577680221).
V době úředních hodin, tj. Po a St v době od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin a Út a Pá 8:00 – 11:30 hodin lze poskytnout žadateli bližší informace přímo na ekonomickém odboru, oddělení správy místních poplatků, 1. poschodí, kanc. č. 222A budovy č. 1 MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Provozovatel musí předložit:
- ohlášení provozování tomboly
- doklad o registraci právnické osoby včetně uvedení statut. zástupců (výpis z obch. rejstříku, zřiz. listina)
- doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které mají u žadatele postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy a fyzických osob, pokud jsou zakladateli právnické osoby (výpis rejstř. trestů v době předložení nesmí být starší 3 kal. měsíců)
- vzor losu (musí být očíslován a opatřen razítkem provozovatele)
- seznam výher, jejich počet s úhrnnou cenou
- cena jednoho losu, počet losů k prodeji, herní jistina, způsob provedení slosování

Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat
- název a popis ohlašované hazardní hry,
- adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
- dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
- určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených ZHH,
- herní plán,
- identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obecní úřad zakáže provozování ohlašované hazardní hry, nesplňuje-li podmínky stanovené v ZHH. O zákazu provozování ohlašované hazardní hry rozhodne obecní úřad bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení. Uplynutím této lhůty se hazardní hra považuje za řádně ohlášenou. Rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry se oznamuje vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a současně jej obecní úřad zašle ohlašovateli na vědomí. Toto rozhodnutí je prvním úkonem v řízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č.186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 6, 61 – 63 a 105 - 108.
zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.). Proti rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované tomboly lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ve Zlíně podáním učiněným u Městského úřadu Otrokovice.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správní delikty řeší ustanovení § 122 a § 123 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Správní delikty (v případech jiných než v oblasti internetových her) podle ZHH v prvním stupni projednává celní úřad.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

30. 04. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno