Zvláštní užívání

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Zvláštní užívání

Základní informace k životní situaci

Zvláštní užívání dálnic, silnic a místních komunikací je dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, užití těchto komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen zvláštní užívání). Pro ně je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním se nevyžaduje pouze v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu.

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství je příslušným silničním správním úřadem ve věcech zvláštního užívání na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy (výjimkou je přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahuje stanovenou míru na silnicích II. a III. třídy, kterou povoluje příslušný krajský úřad).

Zvláštním užíváním je:

a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, 

b) užití dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní předpis, 

c) užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro
1. umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení,
2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.),
3. provádění stavebních prací,
4. zřizování vyhrazeného parkování,
5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,
6. audiovizuální tvorbu,

d) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,

e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,

f) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi,

g) výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická i právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel je povinen podat řádně vyplněnou žádost s dostatečným předstihem před datem, od něhož požaduje povolení zvláštního užívání, včetně příloh, a před vydáním rozhodnutí zaplatit dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný správní poplatek.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o zvláštní užívání si může žadatel vyzvednout osobně na Městském úřadě Otrokovice, odboru doprvaně-správním, oddělení silničního hospodářství (3. budova MěÚ, naproti KB) nebo ji lze najít na webových stránkách města Otrokovice: www.otrokovice.cz › Městský úřad › odbory a oddělení › dopravně-správní › oddělení silniční hospodářství › přehled formulářů › Silniční správní úřad - žádost o zvláštní užívání komunikace.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravně–správní, oddělení silničního hospodářství, budova č. 3 MěÚ, 1. etáž, kancelář č. 212.
Pondělí, středa: 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.

Ing. Helena Štěpáníková, e-mail: stepanikova@muotrokovice.cz, tel. 577 680 456 (místní komunikace Otrokovice a Tlumačov)
Ing. Josef Tomanovič, e-mail: tomanovic@muotrokovice.cz, tel. 577 680 282 (silnice II. a III. třídy)
Libor Svobodník, e-mail: svobodnik@muotrokovice.cz, tel. 577 680 286

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy žádosti:

1. souhlas vlastníka pozemní komunikace (majetkového správce) dotčené zvláštním užíváním; u místních komunikací je to město Otrokovice (zastoupené Městským úřadem Otrokovice, odborem rozvoje města), u silnic II. a III. třídy je to Zlínský kraj (zastoupený Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace),
2. přehledný situační výkres se zákresem místa zvláštního užívání,
3. stanovení místní příp. přechodné úpravy silničního provozu – vydané příslušným silničním správním úřadem na základě vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky,
4. kopie výpisu z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenského listu nebo koncese (fyzické osoby podnikající)
5. plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, pro doručování fyzickým osobám do vlastních rukou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 36 písm. a) vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti

- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100 Kč
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč
- delší než 6 měsíců ve výši 1.000 Kč

Způsob úhrady:

1) platba v hotovosti v pokladnách Městského úřadu Otrokovice, tj. na základě přípisu odboru dopravně-správního

Hlavní pokladna (budova č. 1, kanc. č. 224)
Pondělí, středa: 08.00 – 12.30 hod., 13.30 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek: 08.00 – 11.30 hod.

Příjmová pokladna (budova č. 2, kanc. č. 113)
Pondělí, středa: 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
Úterý, pátek: 08.00 - 11.30 hod.

2) bezhotovostně na účet města: 19-122921/0100
s uvedením variabilního symbolu: 923

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro správní orgán platí lhůty stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o povolení zvláštního užívání musí žadatel doručit příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného užívání komunikace.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

- vlastník pozemní komunikace - v případě místních komunikací město Otrokovice, pověřený odbor rozvoje města MěÚ Otrokovice, v případě silnic II. a III. třídy Zlínský kraj, zastoupený majetkovým správcem Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, v případě místních komunikací v obci Tlumačov je to obec Tlumačov, 
- příslušný orgán Policie ČR - Dopravní inspektorát PČR Zlín,
- správce místních komunikací - Technické služby Otrokovice s.r.o.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 25).

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (§ 40).
Zákon č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání, které se podává nejpozději do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Otrokovice, odboru dopravně–správního, oddělení silničního hospodářství.

Odvolání se podává ve 3 vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Otrokovice.

Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den (ust. § 40 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 500/2004 Sb. Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jaké rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Pokud nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě užití silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, nebo nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání, lze uložit pokutu až do výše 500.000 Kč.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Stanovení dopravního značení.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2011

Popis byl naposledy aktualizován

02. 05. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno