Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy

Základní informace k životní situaci

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,

b) na dálnici a rychlostní silnici ministerstvo dopravy po předchozím písemném vyjádření Ministerstva vnitra,

c) na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,

d) na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.

Výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje ten orgán nebo vlastník pozemní komunikace, který úpravu stanovil. Nelze však zejména povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník dotčené pozemní komunikace, občan i právnická osoba, v jehož zájmu nebo kvůli jeho činnosti má být stanovena místní nebo přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích obsahuje:
a) přesné určení stanovení podle označení vzdálenosti v km a m od začátku dotčené komunikace (dále jen "staničení"), popřípadě místopisného průběhu,
b) dobu trvání stanovení s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,
c) důvod stanovení,
d) návrh stanovení včetně grafické přílohy,
e) jméno, popřípadě jména a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti, adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště i bydliště.

Přílohy žádosti:
• kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku,
• kopie dokladu prokazujícího způsobilosti pro zajištění jakosti při provádění, osazování, umísťování značek, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace (dle bodu 6. TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích),
• plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení, pro doručování fyzickým osobám do vlastních rukou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje plnou moc s úředně ověřeným podpisem,
• přehledné schéma situace navrženého dopravního značení,
• písemné vyjádření Policie ČR - dopravního inspektorátu,
• písemné stanovisko vlastníka (majetkového správce) dotčené komunikace (komunikací),
• vyjádření drážního úřadu, jedná-li se o ust. § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o stanovení si může žadatel vyzvednout osobně na Městském úřadě Otrokovice, odboru dopravně-správním, oddělení silničního hospodářství (budova č. 3 MěÚ, naproti KB) nebo ji lze najít na webových stránkách Města Otrokovice: www.otrokovice.cz › Městský úřad › odbory a oddělení › dopravně-správní › oddělení silničního hospodářství › přehled formulářů › silniční správní úřad - žádost o stanovení dopravního značení.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství, budova č. 3 MěÚ, 1. etáž, kancelář č. 212
Pondělí, středa: 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.

Ing. Josef Tomanovič, e-mail: tomanovic@muotrokovice.cz, tel. 577 680 282

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy žádosti:
• kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku,
• kopie dokladu prokazujícího způsobilosti pro zajištění jakosti při provádění, osazování, umísťování značek, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace (dle bodu 6. TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích),
• plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení, pro doručování fyzickým osobám do vlastních rukou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje plnou moc s úředně ověřeným podpisem,
• přehledné schéma situace navrženého dopravního značení,
• písemné vyjádření Policie ČR - dopravního inspektorátu,
• písemné stanovisko vlastníka (majetkového správce) dotčené komunikace (komunikací),
• vyjádření drážního úřadu, jedná-li se o ust. § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Stanovení dopravního značení nepodléhá správnímu poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro správní orgán platí lhůty stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (§ 77).

Jaké jsou související předpisy

- vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- příslušné technické podmínky (např. TP 65 - zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích; TP 133 - zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích; TP 66 - zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích; TP 169 - zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích, TP 218 - navrhování zón 30; TP 81 - zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích; TP 85 - zpomalovací prahy; TP 179 - navrhování komunikací pro cyklisty; TP 100 - zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích; TP 169 - zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích; TP 205 - zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních komunikacích; TP 131 - zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi; TP 145 - zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi; TP 103 - navrhování obytných zón; TP 58 - směrové sloupky a odrazky; TP 119 - odrazová zrcadla; TP 142 - parkovací zařízení; atd.).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za neoprávněné odstraňování, zakrývání, přemísťování, osazování nebo pozměňování dopravní značky a zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat (§ 19 odst. 2 písm. a) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích) může být uložena pokuta dle § 42a do 300.000 Kč a §42b do 300.000 Kč zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

V případě, že se stanovuje zákazová, příkazová dopravní značka nebo značka upravující přednost či ty informativní dopravní značky, kterými se stanovuje povinnost, pak správní orgán postupuje podle ust. 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (vydává opatření obecné povahy) vyjma případů, kdy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2011

Popis byl naposledy aktualizován

02. 05. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno