Vyřazení silničního vozidla z provozu

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Vyřazení silničního vozidla z provozu

Základní informace k životní situaci

§ 12 zákona č. 56/2001 Sb.

Vyřazení silničního vozidla z provozu

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu


a) na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, nebo


b) zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5) a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události.

(3) Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen

a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a

b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

(4) Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Pozn.: Nahlášení adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účel využití vyřazeného vozidla lze nejdříve až po 12 měsících od vyřazení vozidla a to na registru vozidel, kde proběhlo vyřazení vozidla. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Podat žádost, iniciovat jednání je oprávněn:

vlastník ( jde-li o právnickou osobu – osoba oprávněná, příp. zmocněná k jednání),

osoba zplnomocněná vlastníkem

provozovatel – se souhlasem vlastníka


Pozn.: Plná moc stačí neověřená.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost je nutno podat písemnou formou na stanoveném tiskopise osobně nebo v zastoupení na základě řádné plné moci.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice
nám. 3. května 1340
PSČ 765 02 Otrokovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Záležitosti týkající se registru vozidel lze vyřídit na ODBORU DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍM, oddělení EVIDENCE VOZIDEL, v přízemí budovy č.2 Městského úřadu Otrokovice.

Doba otevření úřadu pro veřejnost (úřední hodiny) v pracovní dny:

PONDĚLÍ a STŘEDA:
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00

ÚTERÝ a PÁTEK:
8:00 – 11:30


ČTVRTEK:

pouze objednaní klienti

Telefonní čísla a e-mailové kontakty na oddělení evidence vozidel:


577 680 131 - Ludmila Zapletalová  (zapletalova_l@muotrokovice.cz)

577 680 132 - Anna Bartošíková  (bartosikova@muotrokovice.cz)

577 680 133 - Bc. Marcela Sláčíková (slacikova@muotrokovice.cz)
577 680 235 - Ing. Marek Vogl  (vogl@muotrokovice.cz)

577 680 236 - Bc. Zdeněk Talafa - vedoucí oddělení (talafa@muotrokovice.cz)

FAX na oddělení evidence vozidel: 577102115

Jaké doklady je nutné mít s sebou

§ 12 zákona č. 56/2001 Sb.:
(2) Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního vozidla, není-li zadrženo podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 111/1994 Sb.), a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu.

(4) Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

(5) Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. Doklady a tabulky podle odstavce 2 k žádosti přiloží, má-li je k dispozici. Odstavce 3 a 4 se nepoužijí.

(6) Bylo-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu podle odstavce 1 písm. b), je vlastník silničního vozidla povinen obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silničního vozidla z provozu

a) odevzdat osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,

b) předložit technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu a

c) oznámit údaje podle odstavce 4.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost na vyřazení vozidla naleznete na:  http://www.otrokovice.cz/seznam-formularu/ms-3996/p1=3996

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zákon 634/2004 Sb.:
Položka 26
b) Vyřazení vozidla z provozu Kč 200

ZPŮSOB PLATBY:
Pokud žadatel na přepážce evidence vozidel obdrží lístek na zaplacení správního poplatku, zaplatí hotově nebo kartou na pokladně Městského úřadu Otrokovice

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád:

Zahájení řízení
§ 44
Zahájení řízení o žádosti
(1) Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení (dále jen "žádost"), došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

§ 71
Lhůty pro vydání rozhodnutí
(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
(3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

§ 151
Vydání dokladu
(1) Pokud správní orgán zcela vyhoví žádosti o přiznání práva, jehož existence se osvědčuje zákonem stanoveným dokladem, lze místo písemného vyhotovení rozhodnutí vydat pouze tento doklad.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel si po příchodu na úřad před čekárnou evidence vozidel a řidičských průkazů navolí v elektronickém boxu pořadí na evidenci vozidel a odebere lístek s pořadovým číslem.
Pořadová čísla pro vstup na přepážky jsou vyvolávána na světelném panelu v čekárně. V případě, že má žadatel všechny náležitosti potřebné ke zpracování jeho žádosti, obdrží účet na zaplacení správního poplatku.
Po zaplacení správního poplatku na pokladně žadatel obdrží doklad o zaplacení a vrátí se zpět na přepážku evidence vozidel, kde dále vyčká na finální zpracování dané žádosti a zápis všech souvisejících údajů do registru vozidel a technického průkazu vozidla.

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
/v platném znění/

Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel /v platném znění/
Vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích /v platném znění/

Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
/v platném znění/

Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád /v platném znění/

Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník /v platném znění/

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích /v platném znění/

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích /v platném znění/

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů /v platném znění/

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09. 11. 2020

Popis byl naposledy aktualizován

09. 11. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno