Vyhrazené parkovací místo pro ZTP, ZTP/P

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Vyhrazené parkovací místo pro ZTP, ZTP/P

Základní informace k životní situaci

Vyhrazené parkování je tzv. zvláštním užíváním komunikace ve smyslu ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o povolení vyhrazeného parkování (zvláštního užívání komunikace dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

1) Žadatel musí být držitelem platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.
2) V dané lokalitě musí být vyhovující dopravní situace pro zřízení vyhrazeného parkování.

Vyhrazení parkoviště je vázáno místem bydliště osoby, jíž bylo vydáno označení O1.

Žadatel je povinen podat řádně vyplněnou žádost s dostatečným předstihem před datem, od něhož požaduje povolení vyhrazeného parkování, včetně příloh.

Podmínky pro zřizování vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P jsou dále upřesněny usnesením č. RMO/195/04/10 ze dne 12.04.2010.

3) Vyhrazení parkoviště je vázáno místem bydliště osoby, jíž bylo vydáno označení O1.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o zvláštní užívání si může žadatel vyzvednout osobně na Městském úřadě Otrokovice, odboru dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (3. budova MěÚ, naproti KB) nebo ji lze najít na webových stránkách Města Otrokovice: www.otrokovice.cz › Městský úřad › odbory a oddělení › dopravně-správní › oddělení silniční hospodářství › přehled formulářů › Silniční správní úřad - žádost o zvláštní užívání komunikace.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravně–správní , oddělení silničního hospodářství, budova č. 3 MěÚ, 3. etáž, kancelář č. 405
Pondělí, středa: 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.

Ing. Helena Štěpáníková, e-mail: stepanikova@muotrokovice.cz, tel. 577 680 286

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vyhrazené parkvání je nutno doložit:
- přehledný situační výkres se zákresem místa zvláštního užívání,
- platný průkaz ZTP nebo ZTP/P,
- rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně,
- vyjádření ošetřujícího lékaře,
- občanský průkaz žadatele /zástupce žadatele,
- doklady o vozidle (kopie velkého technického průkazu),
- v případě zastupování, plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, pro doručování fyzickým osobám do vlastních rukou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s úředně ověřeným podpisem.

Pro povolení zvláštního užívání je dále třeba souhlasu majitele místních komunikací (města Otrokovice) a vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. O uvedené zažádáme v průběhu řízení za Vás.

Podmínky pro zřizování vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P jsou dále upřesněny usnesením č. RMO/195/04/10 ze dne 12.04.2010.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání povolení ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) je od správního poplatku osvobozeno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro správní orgán platí lhůty stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

- vlastník pozemní komunikace - město Otrokovice, pověřený odbor majetko-právní MěÚ Otrokovice,
- příslušný orgán Policie ČR - Dopravní inspektorát PČR Zlín,
- správce místních komunikací - Technické služby města Otrokovice s.r.o.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (§ 25).

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení Rady města Otrokovice č. RMO/195/04/10 ze dne 12.04.2010.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání, které se podává nejpozději do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím odboru dopravně–správního, oddělení silničního hospodářství, Městského úřadu Otrokovice.

Odvolání se podává ve 3 vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Otrokovice.

Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den (ust. § 40 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 500/2004 Sb. Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jaké rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Pokud nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě užití silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, nebo nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání, lze uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč.
Vyhrazené parkovací místo musí být využíváno pouze k účelu, pro nějž bylo zřízeno. Nedodržení podmínek rozhodnutí a porušování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s užíváním vyhrazeného parkovacího místa je sankciováno dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokutou od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč.

Nejčastější dotazy

Kdo zajistí svislé a vodorovné značení pro vyhrazené parkovací místo?
- Zajišťuje Městský úřad Otrokovice, instalaci dopravního značení provádí správce místních komunikací Technické služby Otrokovice s.r.o.

Kdo platí osazení svislého a vodorovného dopravního značení?
- Město Otrokovice, žadatel hradí část nákladů spojených se zřízením vyhrazeného parkovacího místa ve výši 2.000,- Kč . Při každé změně státní poznávací značky v době platnosti vyhrazeného parkovacího místa hradí žadatel náklady s tím související přímo správci místních komunikací - Technickým službám Otrokovice s.r.o.

Kdo zajistí ochranu práv uživatele vyhrazeného parkování?
- Příslušné orgány Policie ČR a Městská policie Otrokovice.

Jsem povinen/a platit poplatek za užívání veřejného prostranství?
- Ne.

Další informace

Žádost o povolení vyhrazeného parkování je nutné doručit příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před datem, od něhož požaduje povolení ke zvláštnímu užívání.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Telefonicky na čísle: 577 680 286, Libor Svobodník

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 12. 2015

Popis byl naposledy aktualizován

02. 05. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Stanovení dopravního značení.