Vydání stavebního povolení

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Vydání stavebního povolení

Základní informace k životní situaci

Ve smyslu § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro povolení stavby silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace speciálním stavebním úřadem je příslušný silniční správní úřad. Tento přizve ke stavebnímu řízení silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace, příslušný orgán Policie ČR.
Pro stavební řízení na povolení silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace platí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud není v zákoně č. 13/1997 Sb. uvedeno jinak.
Silniční správní úřad jako speciální stavební úřad vede stavební řízení u staveb silnic, místních komunikaci, veřejně přístupných účelových komunikací a všech jejich součástí (dle ust. § 12 zákona č. 13/1997 Sb.), nikoliv již pro jejich příslušenství (dle ust. § 13 písm.e) zákona č. 13/1997 Sb.), protože příslušenství je samostatnou věcí. 
Stavební povolení vyžadují tedy všechny stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, které není možno povolit v režimu ust. § 14 a ust. § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tedy ohlášení udržovacích prací na komunikaci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ten, kdo chce povolit novou stavbu silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace a nebo provádět stavební činnost na stávajících pozemních komunikacích.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na stavbu silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace je nutno vést stavební řízení a toto řízení ukončit rozhodnutím, když:
• navrhovaná stavba zasahuje do práv třetích osob (třetí osobou je také správce inženýrské sítě ležící pod navrhovanou stavbou, event. v ochranném pásmu dané inženýrské sítě), 
• mění se vzhled stavby a způsob jejího užívání,
• zasahuje se do nosných konstrukcí stavby a zvyšuje se stálé zatížení mostu,
• stavba je kulturní památkou a nachází se na území památkové rezervace nebo památkové zóny,
• mění se niveleta původní komunikace o více než 3 cm v intravilánu města u komunikací s přilehlou zástavbou, na mostech, přejezdech apod. a o více než 10 cm v extravilánu města.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o stavební povolení si žadatel může vyzvednout osobně na Městském úřadě Otrokovice, odboru dopravně-správním, oddělení silničního hospodářství (3. budova MěÚ, naproti KB) nebo ji může najít na webových stránkách Města Otrokovice: www.otrokovice.cz › Městský úřad › odbory a oddělení › dopravně-správní › přehled formulářů › Speciální stavební úřad – stavební povolení.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství, budova č. 3 MěÚ, 4. etáž, kancelář č. 405
Pondělí, středa: 8.00 – 11.30; 12.30 – 17.00

Ing. Karel Sokol, e-mail: sokol@muotrokovice.cz , tel. 577 680 413

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Potřebné přílohy jsou uvedeny v části B žádosti. 
Jedná se:
- doklad prokazující právo k pozemku nebo ke stavbě, pokud není ověřitelné v katastru nemovitostí,
- plná moc v případě zastupování stavebníka, pro doručování fyzickým osobám do vlastních rukou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje plnou moc s úředně ověřeným podpisem, 
- seznam a adresy vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich,
- u staveb prováděných svépomocí podle okolností písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý),
- doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor, 
- projektová dokumentace signovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby,
- územně plánovací informace u staveb uvedených v bodě 4, pokud ji vydal jiný orgán než stavební úřad, kterému se podává žádost o stavební povolení,
- územní souhlas, popřípadě pravomocné územní rozhodnutí (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, kterým je stavba povolována), 
- závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat, k možnosti a způsobu napojení (vyznačená například na situačním výkrese), pokud nebyla opatřena při územním řízení nebo při vydání územního souhlasu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání povolení podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Sazebníku správních poplatků položky č. 18 bodu 1 písm. f) správnímu poplatku ve výši 10.000,- Kč.

Způsob úhrady:

1) platba v hotovosti v pokladnách Městského úřadu Otrokovice, tj. na základě přípisu odboru dopravně-správního
Hlavní pokladna (budova č. 1, kanc. č. 224)
Pondělí, středa: 08.00 – 12.30 hod., 13.30 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek: 08.00 – 11.30 hod.
Příjmová pokladna (budova č. 2, kanc. č. 113)
Pondělí, středa: 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
Úterý, pátek: 08.00 - 11.30 hod.

2) bezhotovostně na účet města: 19-122921/0100
s uvedením variabilního symbolu: 923

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro správní orgán platí lhůty stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem č. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

- vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat proti vydanému rozhodnutí o stavebním povolení (příp. o nepovolení stavby) nejpozději do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím zdejšího odboru dopravně-správního. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovených stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Otrokovice Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den (ust. § 40 odst. 1 písm. a) a c) správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jaké rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Pokud nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ust. § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, že fyzická osoba provádí stavbu nebo udržovací práce na komunikaci, které je třeba ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu, bez tohoto ohlášení, nebo takovou stavbu užívá, může jí být za přestupek uložena pokuta do 200.000,- Kč.

V případě, že právnická nebo podnikající fyzická osoba provádí stavbu nebo udržovací práce na komunikaci, které je třeba ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu, bez tohoto ohlášení, nebo takovou stavbu užívá, může jí být za správní delikt uložena pokuta do 200.000,- Kč.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2011

Popis byl naposledy aktualizován

02. 05. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno