Upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti

Základní informace k životní situaci

Žádá občan (přestupce), kterému byla MěÚ Otrokovice uložena pravomocným rozhodnutím sankce / správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, a který způsobem svého života prokázal, že další výkon této sankce / správního trestu již není potřebný.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

• Přestupce osobně
• Zplnomocněný zástupce
• Zákonný zástupce u mladistvého
• Orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí u mladistvého

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost je možné podat nejdříve po uplynutí poloviny doby, na kterou byla sankce / správní trest zákazu činnosti uložena, tzn. následující pracovní den.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o upuštění zbytku sankce / správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel po uplynutí poloviny sankce / správního trestu.

Na které instituci životní situaci řešit

--- Neuvedeno ---

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kancelář č. 108, 109, 113, 1. budovy Městského úřadu Otrokovice
Ing. Vojtěch Vítek – tel. 577 680 244
Bc. Karel Platoš - tel. 577 680 243
Dana Polášková, DiS. - tel. 577 680 446

v úředních hodinách:
pondělí 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.,
úterý 8:00 – 11:00 hod.,
středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.,
pátek 8:00 – 11:00 hod.
mimo úřední hodiny na základě telefonického nebo osobního objednání.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

• vyplněná a podepsaná žádost o upuštění zbytku sankce / správního trestu,
• v případě zastupování plná moc
• platný průkaz totožnosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech až 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ve smyslu ust. § 47 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, může správní orgán po uplynutí poloviny doby, na niž byl uložen zákaz činnosti, upustit od výkonu zbytku zákazu činnosti , jestliže pachatel prokáže způsobem svého života nebo provedením účinných opatření, že jeho další výkon není potřebný.

dle ust. § 47 odst. 5 zákona č. 250/2016 Sb. byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též pokuta, která nebyla dosud uhrazena, popřípadě byla uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku zákazu činnosti upustit, dokud pachatel neprokáže, že pokutu nebo její zbylou část uhradil, anebo dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty.

Elektronická služba, kterou lze využít

• datová schránka
• elektronická podatelna

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o upuštění zbytku sankce / správního trestu zákazu činnosti je přípustné odvolání.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

• na internetových stránkách Portálu veřejné správy www.portal.gov.cz

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 07. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

02. 05. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno