Taxislužba

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Taxislužba

Základní informace k životní situaci

Dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O průkaz řidiče taxislužby je oprávněna žádat fyzická osoba starší 21 let. O zařazení nebo vyřazení vozidla do/z evidence vozidel taxislužby žádá podnikatel v silniční dopravě.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel o vydání průkazu řidiče taxislužby musí být osobou spolehlivou ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u odboru dopravně-správního, oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Otrokovice.
Žádost si lze vyzvednou osobně na Městském úřadě Otrokovice, odboru dopravně-správním (2. budova MěÚ, přízemí, kancelář č. 111,112 nebo 3. budova MěÚ, 1. poschodí, kancelář č. 212) nebo ji lze najít na webových stránkách Města Otrokovice: www.otrokovice.cz › Městský úřad › odbory a oddělení › odbor dopravně-správní › oddělení silničního hospodářství › přehled formulářů › Dopravní úřad.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice,

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství, budova č. 2, 1. patro, kancelář č. 111, 112
Pondělí, středa: 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
Úterý, pátek: 8.00 - 11.30 hod.

Mgr. Renáta Krystyníková, e-mail: krystynikova@muotrokovice.cz, tel. 577 680 452

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby:
- doklad totožnosti,

- v případě cizince ze země EU - doklad totožnosti,

- v případě cizince mimo země EU - doklad totožnosti, povolení k pobytu a výpis z rejstříku trestů domovské země.

Žádost o zařazení/vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby:
- aktuální výpis ze živnostenského rejstříku,
- doklad totožnosti,
- velký technický průkaz vozidla,
- číslo taxametru a paměťové jednotky taxametru.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání průkazu řidiče taxislužby se vybírá podle položky 34 bodu 15 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní poplatek ve výši 500 Kč.
Za zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby a vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby se vybírá podle položky 34 bodu 16 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní poplatek 500 Kč.
Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby správnímu poplatku nepodléhá.

Způsob úhrady:

1) platba v hotovosti v pokladnách Městského úřadu Otrokovice, tj. na základě přípisu odboru dopravně-správního

Hlavní pokladna (budova č. 2)
Pondělí, středa: 08.00 – 12.30 hod., 13.30 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek: 08.00 – 11.30 hod.

2) bezhotovostně na účet města: 19-122921/0100
s uvedením variabilního symbolu: 923

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně při doložení všech dokladů potřebných k vydání, nejpozději do 7 dnů.
V případě řízení o vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání, které se podává nejpozději do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím odboru dopravně-správního, oddělení silničního hospodářství, Městského úřadu Otrokovice. 

Odvolání se podává ve 2 vyhotoveních. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Otrokovice.

Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den (ust. § 40 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 500/2004 Sb. Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jaké rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Pokud nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle druhu požadovaného úkonu - nebude vydán průkaz řidiče taxislužby příp. nebude realizováno zařazení/vyřazení vozidlo do/z evidence vozidel taxislužby.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravně-správní

Kontaktní osoba

Renata Krystyníková
e-mail: krystynikova@muotrokovice.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 08. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

18. 04. 2023

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno