Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla (Dovoz)

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla (Dovoz)

Základní informace k životní situaci

Zákon č. 56/2001 Sb.:


HLAVA IV
Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla


§ 34

(1) Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti.

Příslušný ke schválení technické způsobilosti je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(2) Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje podle této hlavy, pokud se jedná o
a) silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát,
b) silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech,
c) silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3 (zák.č. 56/2001 Sb), nebo
d) silniční vozidlo, na jehož schválení se použije § 33a (zák.č. 56/2001 Sb).


§ 35

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud silniční vozidlo splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla, jedná-li se o
a) nové silniční vozidlo:
1. jednotlivě schválené příslušným orgánem jiného členského státu, nebo
2. jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu,
b) o silniční vozidlo člena diplomatické mise, nebo
c) o silniční vozidlo jednotek požární ochrany (§ 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.).

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které není uvedeno v odstavci 1, pokud:
a) splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,

b) od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni podání celního prohlášení doba delší než:
1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo
2. 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
c) splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.

(3) Splnění podmínek podle odstavce 1 nebo 2 se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí. U vozidel podle odstavce 1 písm. a) se na postup zkušební stanice použije § 22 odst. 1 obdobně.

(4) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Příslušný ke schválení technické způsobilosti je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Podat žádost, iniciovat jednání je oprávněn:

vlastník se souhlasem provozovatele pokud se nejedná o tutéž osobu( jde-li o právnickou osobu – osoba oprávněná, příp. zmocněná k jednání),

provozovatel se souhlasem vlastníka, pokud se nejedná o tutéž osobu


Pozn.: Plná musí být ověřená.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost je nutno podat písemnou formou na stanoveném tiskopise osobně nebo v zastoupení na základě řádné plné moci.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice
nám. 3. května 1340
PSČ 765 02 Otrokovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Veškeré záležitosti týkající se registru vozidel lze vyřídit na ODBORU DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍM, oddělení EVIDENCE VOZIDEL, v přízemí budovy č.2 Městského úřadu Otrokovice.

Doba otevření úřadu pro veřejnost (úřední hodiny) v pracovní dny:

PONDĚLÍ:
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00

ÚTERÝ:
8:00 – 11:30

STŘEDA:
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00

ČTVRTEK:
pro objednané klienty

PÁTEK:
8:00 – 11:30

Telefonní čísla a e-mailové kontakty na oddělení evidence vozidel:

577 680 131 - Ludmila Zapletalová (zapletalova_l@muotrokovice.cz)

577 680 132 - Anna Bartošíková  (bartosikova@muotrokovice.cz)

577 680 133 - Bc. Marcela Sláčíková  (slacikova@muotrokovice.cz)

577 680 235 - Ing. Marek Vogl (vogl@muotrokovice.cz)

577 680 236 - Bc. Zdeněk Talafa - vedoucí oddělení (talafa@muotrokovice.cz)


FAX na oddělení evidence vozidel: 577102115

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K ŽÁDOSTI JE TŘEBA PŘILOŽIT:

1. platný doklad totožnosti žadatele,

2. plnou moc ověřená od vlastníka či provozovatele, pokud je odlišný od vlastníka

(3) Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí obsahovat
a) druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla a obchodní označení vozidla,
b) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
c) údaj o tom, zda jsou požadovány výjimky z technických požadavků.

(4) K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží
a) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
b) protokol o evidenční kontrole,
c) doklad o propuštění vozidla do celního režimu volného oběhu, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu, a
d) technický protokol vydaný zkušební stanicí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zákon č.6 34/2004 Sb.:

Položka 27c – Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla …2000,- Kč

Položka 27d – Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES/EU … 1500,-Kč


ZPŮSOB PLATBY:

Pokud žadatel na přepážce evidence vozidel obdrží lístek na zaplacení správního poplatku, zaplatí hotově, příp. platební kartou, na pokladně.


VYSVĚTLENÍ PODROBNÉHO POSTUPU PŘI KAŽDÉ ŽÁDOSTI VÁM PODÁ TECHNIK NA PŘEPÁŽCE Č.9.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

(Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád):

§ 44
Zahájení řízení o žádosti
(1) Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení (dále jen "žádost"), došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

§ 71
Lhůty pro vydání rozhodnutí
(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
(3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
(4) Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.
(5) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil. 

§ 151
Vydání dokladu
(1) Pokud správní orgán zcela vyhoví žádosti o přiznání práva, jehož existence se osvědčuje zákonem stanoveným dokladem, lze místo písemného vyhotovení rozhodnutí vydat pouze tento doklad.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel si po příchodu na úřad navolí v elektronickém boxu před čekárnou pořadí na evidenci vozidel a odebere lístek s pořadovým číslem.
Pořadová čísla pro vstup na přepážky jsou vyvolávána na světelném panelu v čekárně.

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
/v platném znění/

Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel /v platném znění/
Vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích /v platném znění/

Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
/v platném znění/

Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád /v platném znění/

Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník /v platném znění/

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích /v platném znění/

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích /v platném znění/

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů /v platném znění/

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád):

Odvolání 
§ 81
(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolací lhůta
§ 83
(1) Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. 
(2) V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení podle § 68 odst. 5 lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení podle § 70 věty první, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

§ 86
(1) Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09. 11. 2020

Popis byl naposledy aktualizován

09. 11. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno