Rozhodnutí o komunikačním připojení

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Rozhodnutí o komunikačním připojení

Základní informace k životní situaci

Zřízení nového, úprava stávajícího nebo rušení stávajícího komunikačního připojení je možné uskutečnit pouze po vydání platného rozhodnutí silničního správního úřadu, tj. Městského úřadu Otrokovice, odboru dopravně-správního, oddělení silničního hospodářství.
Rozhodnutí o komunikačním připojení se vydává dle ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ten, kdo chce zřídit, upravit nebo zrušit komunikační připojení nebo jeho právní zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro zřízení nového, úpravu stávajícího nebo zrušení stávajícího komunikačního připojení je nutno vést správní řízení a toto řízení ukončit rozhodnutím (kladným).

Pro vydání kladného rozhodnutí je dále nutný souhlas vlastníka pozemní komunikace, na niž se žadatel chce připojit, a souhlas příslušného orgánu Policie ČR (Dopravního inspektorátu Zlín), tj. dotčený orgán.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání povolení komunikačního připojení si může žadatel vyzvednout osobně na Městském úřadě Otrokovice, odboru dopravně-správním, oddělení silničního hospodářství (budova č. 3 MěÚ, naproti KB) nebo ji lze najít na webových stránkách města Otrokovice: www.otrokovice.cz › Městský úřad › odbory a oddělení › dopravně-správní › oddělení silničního hospodářství › přehled formulářů › silniční správní úřad - žádost o vydání komunikačního připojení.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství, budova č. 3 MěÚ, 1. etáž, kancelář č. 212.
Pondělí, středa: 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.

Libo Svobodník, e-mail: svobodnik@muotrokovice.cz, tel. 577 680 286

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy k žádosti:

1. přehledný technický situační výkres řešeného sjezdu (z projektové dokumentace, ve vhodném měřítku, formát max. A3), vč. přesných kót a rozhledového trojúhelníku,
2. výkres technického řešení (ve vhodném měřítku, formát max.A3), příčný a podélný řez napojením,
3. jednoduchá technická zpráva,
4. pokud se nejedná o připojení RD přiložit dále: návrh dopravní obsluhy uvnitř připojované nemovitosti (nakládání, skládání, parkování, výpočet parkovacích stání + stání pro držitele ZTP),
5. všechny přílohy předložit ve 3. vyhotovení.

V případě potřeby si správní orgán od žadatele vyžádá doložení další podkladů nezbytných pro vydání rozhodnutí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. nebo III. třídy anebo na místní komunikaci podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Sazebníku správních poplatků položky č. 36 písm. c) správnímu poplatku ve výši 500 Kč.

Způsob úhrady:

1) platba v hotovosti v pokladnách Městského úřadu Otrokovice, tj. na základě přípisu odboru dopravně-správního

Hlavní pokladna (budova č. 1, kanc. č. 224) 
Pondělí, středa: 08.00 – 12.30 hod., 13.30 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek: 08.00 – 11.30 hod.

Příjmová pokladna (budova č. 2, kanc. č. 113)
Pondělí, středa: 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
Úterý, pátek: 08.00 - 11.30 hod.

2) bezhotovostně na účet města: 19-122921/0100 
s uvedením variabilního symbolu: 923

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro správní orgán platí lhůty stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník dotčené pozemní komunikace (popř. majetkový správce).

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (§ 10).

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (§ 11 a násl.).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání nejpozději do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím odboru dopravně-správního, oddělení silničního hospodářství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Otrokovice. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den (ust. § 40 odst. 1 písm. a) a c) správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jaké rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Pokud nebylo předmětné rozhodnutí doručeno přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ust. § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě zřízení nového, úpravy stávajícího nebo zrušení stávajícího komunikačního připojení bez vydání platného rozhodnutí se fyzická osoba dopouští přestupku dle ust. § 42a odst. 1 písm. f) zák. č. 13/1997 Sb., a právnická nebo podnikající osoba se dopouští správního deliktu dle ust. § 42b odst. 1 písm. f) zák. č. 13/1997 Sb. a lze jim uložit pokutu až do výše 300.000 Kč.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2011

Popis byl naposledy aktualizován

02. 05. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno