Zásah do území s významným krajinným prvkem (VKP)

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Zásah do území s významným krajinným prvkem (VKP)

Základní informace k životní situaci

K zásahu do území s významným krajinným prvkem je třeba si opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP (významného krajinného prvku). Mezi takové zásahy patří zejména : umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, úpravy vodních toků nádrží a těžba nerostů.
Významnými krajinnými prvky dle zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi registrované VKP dle §6 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost je oprávněn podat ten, kdo zamýšlí provádět zásah do území.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro získání závazného stanoviska k zásahu do VKP musí žadatel podat žádost.

Žádost musí obsahovat:
a) jméno a adresu žadatele (je vhodné uvést i telefon pro případné doplnění nejasností)
b) datum narození nebo IČO
c) specifikace zásahu (jaký zásah bude v území prováděn)
d) upřesnění lokality (popis)
e) předpokládané ovlivnění (jakým způsobem zásah ovlivní významný krajinný prvek
f) mapa lokality se zákresem ovlivnění VKP
g) podpis, případně razítko investora

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podnětu, kterým je žádost investora nebo jeho zástupce.
Žádost je možno poslat poštou na adresu :
Městský úřad Otrokovice
odbor životního prostředí
Náměstí 3. května 1340
765 02, Otrokovice

nebo podat na podatelně Městského úřadu Otrokovice

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V oddělení ochrany přírody a krajiny žádost vyřizuje Ing.Pšejová, dveře č.206, Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. Polední přestávka 11.30 – 12.30 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o závazné stanovisko k zásahu do VKP je nutno doložit – mapku se zákresem ovlivnění VKP.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obvyklá lhůta pro vyřízení žádosti o zásah do VKP je 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů od doručení na MěÚ Otrokovice, odbor životního prostředí. Lhůta pro případné odvolání je 15 dnů od vydání rozhodnutí Zásah do VKP může investor uskutečnit až po nabytí právní moci rozhodnutí.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§4)
- Vyhláška 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/1992 Sb.

Jaké jsou související předpisy

- Zákon č.500/2004 Sb., o správním řízení
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2012

Popis byl naposledy aktualizován

30. 04. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno